Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.46-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (46)
Ferdynand Zweig (1898–1988)

Autorzy: Piotr Biegasiewicz
Słowa kluczowe: liberalizm Żydzi w Polsce Zagłada
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie życia i twórczości Ferdynanda Zweiga, profesora, ekonomisty i jednego z najbardziej oryginalnych myślicieli spośród uczniów Adama Krzyżanowskiego. Poprzez analizę punktów zwrotnych w życiu F. Zweiga przedstawiono również dzieje mniejszości żydowskiej w Polsce, scharakteryzowano dyskurs dotyczący tożsamości jednostki w sytuacji granicznej oraz stosunek profesora do Zagłady.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Curriculum vitae Ferdynanda Zweiga. W: Akta Osobiste Ferdynanda Zweiga 1920–1922. Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego.
2.Katalog uczniów Wydziału Prawa UJ za lata akademickie 1917/1918, 1918/1919. Archiwum Uniwersytetu Jagielloń¬skiego, sygnatury WP II 284, WP II 286.
3.List Adama Krzyżanowskiego do Józefa Buzka. W: Akta Osobiste Ferdynanda Zweiga 1920–1922. Archiwum Główne¬go Urzędu Statystycznego.
4.Lista wyborców do Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 1929. W: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Kra¬kowie. 1701–1939. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygnatura 634.
5.Lista wyborców do Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 1936. W: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Kra¬kowie. 1701–1939. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygnatura 639.
6.Naturalization Certificate of Eva Zweig, Certificate BZ4293. Narodowe Archiwum Wielkiej Brytanii (The National Archives) oraz archiwum autora (odpis).
7.Odpis wierzytelny egzaminu państwowego. W: Akta Osobiste Ferdynanda Zweiga 1920–1922. Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego.
8.Page of Testimony. Instytut Yad Vashem, sygnatura 4007808. Odpis dokumentu w archiwum autora.
9.Podział czynności w Biurze Prezydialnym Rady Ministrów. W: Różne sprawy polityczne od lipca do grudnia 1942. Ar¬chiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego, sygnatura PRM 91.
10.Zawiadomienie z dnia 27 lutego 1922. W: Akta Osobiste Ferdynanda Zweiga 1920–1922. Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego.
11.Arendt, H. (1982). Żyd jako parias – ukryta tradycja. Literatura na Świecie, 12 (137), 4–16.
12.Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
13.Borowiec, P. (2010). Krótka historia I wydawnictwa Ilustrowanego Kuryera Codziennego. W: G. Wrona, P. Borowiec, K. Woźniakowski (red.), Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wy¬dawnictwa 1910–1939 (s. 30–40). Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
14.Czerwiński, M. (1996). Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
15.Datner, H., Melchior, M. (1997). Żydzi we współczesnej Polsce – nieobecności i powroty. W: Z. Kurcz (red.), Mniejszo¬ści narodowe w Polsce (s. 63–81). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
16.Dziki, S., Rogoż, M. (2010). Marian Dąbrowski i jego opus vitae – koncern IKC (próba kalendarium). W: G. Wrona, P. Borowiec, K. Woźniakowski (red.), Ilustrowany Kurier Codzienny: księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939 (s. 66–67). Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
17.Eisler, J. (2002). Fale emigracji żydowskiej z powojennej Polski. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 3 (14), 59–61.
18.Filar, D. (1997). Prof. dr Ferdynand Zweig. W: J.W. Cywinski, T.S. Rojewski, W. Toporowski (red.), Monografia Pol¬skiego Wydziału Prawa 1944–1947 Uniwersytetu w Oxford (s. 190–200). Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, Caldra House.
19.Gałdowa, A. (red.) (2009). Tożsamość człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej Nowoczesności. Warszawa: Wy¬dawnictwo Naukowe PWN.
21.Gross, J.T. (1998). Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939– 1948. Kraków: Universitas.
22.Gross, J.T. (2000). Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Fundacja Pogranicze.
23.Gross, J.T. (2008). Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
24.Gross, J.T. (2011). Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
25.Grzybek, D. (2012). Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869–1939. Kraków: Księgarnia Akademicka.
26.Hadler, D. (właśc. Zweig F.) (1947). The Jew. His Tragedy and His Greatness. London: Victor Gollancz.
27.Hamilton, E. (1988). Dr Ferdynand Zweig. The Times, 13 czerwca.
28.Hertz, A. (1980). Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
29.Hilberg, R. (2007). Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945. Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady.
30.Holzer, J. (1983). Żydowskie dążenia polityczne w Drugiej Rzeczpospolitej. Znak, 2–3 (339–340), 366–382.
31.Karczmarz, E. (1997). Wisienka. A Little Polish Girl Tells Her Own True Story! Exeter: C&G Enterprises.
32.Kersten, K. (1989). Społeczeństwo polskie na przełomie wojny i pokoju. Kultura i Społeczeństwo, 2 (33), 85–94.
33.Kłoskowska, A. (1992). Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo, 1 (20), 131–141.
34.Krajewski, S. (2010). Nasza żydowskość. Budapeszt: Wydawnictwo Austeria.
35.Krajewski, S. (1992). Problem żydowski – problem polski. Więź, 4 (402), 27–41.
36.Krajewski, W. (1997). Fakty i mity o roli Żydów w okresie stalinowskim. Więź, 5 (463), 109–122.
37.Kulczykowski, M. (1995). Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867–1918). Kraków: Księgarnia Akademicka.
38.Kurski, J. (2002). Raymond Aron – obserwator historii, cz. I. Gazeta Wyborcza, 28 czerwca.
39.Lizak, W. (2004). „Niepamięć zbiorowa” – z perspektywy ludu. Tygodnik Powszechny, 45, 8 sierpnia.
40.Melchior, M. (2004). Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
41.Pajewski, J. (2007). Budowa Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1926. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
42.Patai, R. (1977). The Jewish Mind. New York: MacMillan Publishing Company.
43.Pioskowik, E. (1999). Wątek liberalny w polskiej myśli politycznej międzywojnia – przypadek Ferdynanda Zweiga. W: A. Hrebenda (red.), Z problemów współczesnej myśli politycznej (s. 98–112). Katowice: Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Śląskiego.
44.Pluciński, P. (2010–2011). A Liberal Enchanted by Socialism? The Issue of Ownership in Neoliberal Doctrine of Ferdi¬nand Zweig. Studia Historiae Oeconomicae, 28–29 (40), 53–68.
45.Portalski, S. (2009). Zarys Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Londyn: Wydawnictwo Polskie¬go Uniwersytetu na Obczyźnie.
46.Shmeruk, Ch. (2011). Hebrajska – jidysz – polska. Trójjęzyczna kultura żydowska. Cwiszn. Żydowski Kwartalnik o Kul¬turze i Sztuce, 1–2, 22–27.
47.Strauss, A. (2013). Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Kraków: Nomos.
48.Tomaszewski, J. (1990). Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
49.Śpiewak, P. (1992). Szoah, drugi upadek. Więź, 7–8 (33), 3–13.
50.Webber, J. (1992). Współczesne tożsamości żydowskie. W: Z. Mach, A.K. Paluch, Sytuacja mniejszościowa i tożsamość (s. 141–156). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
51.Woźniakowski, H. (2006). Wstęp. W: J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapa¬ści (s. 1–15). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
52.Zgliczyński, S. (2008). Antysemityzm po polsku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
53.Zweig, F. (1969). Israel. The Sword and the Harp. The Mystique of Violence and the Mystique of Redemption. Contro¬versial Themes in Israeli Society. Cranbury: Farleigh Dickinson University Press, Heinemann Educational.