Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2018.46-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (46)
Polityka miejska a jakość życia mieszkańców

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (73-81)
Słowa kluczowe: polityka miejska jakość życia diagnoza społeczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Hubert Kotarski

Abstrakt

Polityka miejska coraz powszechniej uważana jest za jedną z dynamiczniej rozwijających się polityk publicznych. Dalszy rozwój społeczeństw pod względem przestrzennym odbywać się będzie w dużym stopniu dzięki rozwojowi miast. Globalne i regionalne metropolie zaczynają przypominać minipaństwa z własną – municypalną – władzą wykonawczą i ustawodawczą. Artykuł będzie próbą teoretycznej refleksji nad współczesnym kształtem polityki miejskiej połączoną z analizą wyników dwóch edycji badania Rzeszowska diagnoza społeczna. Głównym celem analizy jest odpowiedź na pytanie, czy jakość życia mieszkańców ma istotny wpływ na kształtowanie celów polityki miejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E.R. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Błaszczyk, M., Kłopot, S.W., Pluta, J. (2010). Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
3.Clark, T.N. (2003). The City as an Entertainment Machine. Oxford: Elsevier.
4.Czapiński, J. (1998). Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej. Raport końcowy z realizacji projektu badaw¬czego. Związek między obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami jakości życia w okresie transformacji systemo¬wej. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
5.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2001). Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświad¬czenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji. Warszawa: Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
6.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2004). Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
7.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2006). Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Vizja Press&IT.
8.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2007). Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT.
9.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
10.Czapiński, J., Panek, T. (2012). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
11.Czapiński, J., Panek, T., Batorski, D. (red.). (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Ra¬port. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
12.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
13.Czekaj, K. (2002a). Częstochowa i problemy społeczne jej mieszkańców na przełomie XX i XXI wieku. Katowice: Agencja Artystyczna Para.
14.Czekaj, K. (2002b). Gliwice 2001. Kwestie społeczne górnośląskiego miasta u progu XXI wieku. Katowice: Agencja Artystyczna Para.
15.Czekaj, K., Niesporek, A., Zawartka-Czekaj, M. (2006). Świętochłowice. Kwestia społeczna – polityka społeczna – pla¬nowanie społeczne. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
16.Czekaj, K., Niesporek, A., Zawartka-Czekaj, M. (2009). Ruda Śląska. Od problemów społecznych górnośląskiego mia¬sta do polityki miejskiej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
17.Diagnoza Społeczna (2018). Pobrane z: www.diagnoza.com (15.11.2018).
18.Gawlikowska-Hueckel, K., Hildebrandt, A., Umiński, S. (2000). Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
19.Herbert, Z. (1995). Barbarzyńca w ogrodzie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
20.Jadam, H., Malikowski, M. (red.) (1979). Rzeszowianie o sobie i o swoim mieście. Wybór pamiętników. Rzeszów: To¬warzystwo Naukowe.
21.Kłopot, S., Błaszczyk, M., Pluta, J. (red.) (2010). Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia. Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe Scholar.
22.Kościołek, A. (2004). Jakość życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
23.Kotarski, H., Malicki, K. (2013). Stolica Podkarpacia wczoraj i dziś. Studium socjologiczne społecznych aspektów przemian w Rzeszowie w latach 1989–2009. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
24.Kotarski, H., Malicki, K., Palak, M., Piróg, K. (2016). Rzeszowska diagnoza społeczna 2015. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
25.Malikowski, M. (1984). Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe.
26.Malikowski, M. (red.) (1985). Miasto wojewódzkie jako ośrodek kultury. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
27.Malikowski, M. (1989). Rzeszów – awans i aspiracje. Socjologiczne zwierciadło miasta. Rzeszów: Wydawnictwo Wyż¬szej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
28.Malikowski, M. (2007). Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka. Rze¬szów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
29.Marczuk, S. (1983). Wartości i ideały młodego pokolenia. Z badań nad studentami i młodymi robotnikami Rzeszowa. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
30.Palak, M. (2016). Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
31.Pawson, R. (2007). Evidence-Based Policy. A Realist Perspective. London: Sage.
32.Piróg, K., Kotarski, H. (2018). Rzeszowska diagnoza społeczna 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
33.Pluta, J. (2010). Jakość i styl życia a system konsumpcji zbiorowej we Wrocławiu. W: M. Błaszczyk, S. Kłopot, J. Pluta (red.), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (s. 275–297). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
34.Rokicka, E. (red.) (2013). Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie. Łódź: Wydawnictwo Uni¬wersytetu Łódzkiego.
35.Sadowy, K. (2014). Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (55), 64–78. DOI: 10.7366/1509499515504.
36.Siciński, A. (red.) (1988). Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Ossolineum.
37.Sutryk, J., Kłopot, S.W., Błaszczyk, M., Pluta, J., Trojanowski, P. (red.) (2010). Studia nad strategią rozwoju społeczne¬go miasta Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
38.Swianiewicz, P. (2005). Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (22), 5–25.
39.Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych: Systematyzacja ujęć definicyj¬nych. Hygeia Public Health, 1 (46), 25–31.
40.Urząd Miasta Poznania (2006). Jakość życia w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
41.Urząd Miasta Poznania (2008). Jakość życia w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
42.Urząd Miasta Poznania (2010). Jakość życia w Poznaniu. Poznań: Propaganda Creative.
43.Urząd Miasta Poznania (2013). Jakość życia w Poznaniu. Poznań: Synergia Agency.