Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.45-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (45)
Etniczność jako instrument oddziaływania społecznego w polityce Wolnościowej Partii Austrii

Autorzy: Ewa Godlewska
Słowa kluczowe: Wolnościowa Partia Austrii mniejszości narodowe imigranci populizm
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Austria należy do państw o ustabilizowanym systemie partyjnym. Kluczową rolę odgrywają w nim Socjaldemokratyczna Partia Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) oraz Austriacka Partia Ludowa (Österreichische Volkspartei, ÖVP). Formacją, która w ostatnich kilkunastu latach coraz mocniej akcentuje swoją obecność na austriackiej scenie politycznej, jest też Wolnościowa Partia Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ). Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania przyczyn współczesnych sukcesów wyborczych Wolnościowej Partii Austrii oraz ich skutków. Podjęta analiza umożliwi weryfikację tezy, według której FPÖ zawdzięcza obecną popularność przede wszystkim głoszeniu haseł piętnujących mniejszości narodowe i imigrantów i nawiązujących do etnicznej jednorodności narodu austriackiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A., Herbut R. (red.) (1999). Partie i systemy partyjne. Kraków: Zakamycze.
2.Bundesgesetz (1976). Bundesgesetz über die Rechtsstellung der Volksgruppen in Österreich (Volksgruppengesetz). BGBl 396/1976.
3.FPÖ (2005). Das Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs. Mit Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen vom 27. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ am 23. April 2005 in Salzburg. Pobrane z: http://fpoe¬-timelkam.at/wp-content/uploads/2017/03/FPOE_Parteiprogramm.pdf (10.04.2018).
4.FPÖ (2011). Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Beschlossen vom Bundesparteitag der Fre¬iheitlichen Partei Österreichs am 18. Juni 2011 in Graz. Pobrane z: https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2015/2011_graz_parteiprogramm_web.pdf (10.04.2018).
5.FPÖ (2017). Österreicher verdienen Fairness. Freiheitliches Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2017. Pobrane z: https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/Wahlprogramm_8_9_low.pdf (10.04.2018).
6.FPÖ Bildungsinstitut (2017). Info-Kompakt, Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Geschichte, Programm, Or¬ganisation, Kontakte. Pobrane z: https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2017/Info¬-Kompakt.pdf (10.04.2018).
7.Gärtner, R. (2002). The FPÖ, Foreigners, and Racism in the Haider Era. W: R. Wodak, A. Pelinka (red.), The Haider Phenomenon in Austria (s. 17–31). New Brunswick: Transaction Publishers.
8.Godlewska, E. (2011). Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersy¬tetu Marii Curie–Skłodowskiej.
9.Kosowska-Gąstoł, B. (2010). System partyjny Austrii. W: B. Kosowka-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej (s. 11–26). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.Kraler, A., Sohler, K. (2007). Austria. W: R. Gropas, A. Triandafyllidou (red.), European Immigration. A Sourcebook (s. 19–31). Hampshire: Ashgate Publishing.
11.Lewica wygrywa… (2015). Lewica wygrywa wybory w Austrii. Pobrane z: http://wpolityce.pl/swiat/268119-lewica¬-wygrywa-wybory-w-austrii (21.04.2016).
12.Luther, K.R. (2008). Electoral Strategies and Performance of Austrian Right-Wing Populism 1986–2006. W: G. Bischof, F. Plasser (red.), The Changing Austrian Voter (s. 102–120). New Brunswick: Transaction Publishers.
13.Morawski, R. (2010). Pewne zwycięstwo w cieniu nazistowskich haseł, czyli wybory w Austrii. Pobrane z: http://sto¬sunki.pl/?q=content/pewne-zwyci%C4%99stwo-w-cieniu-nazistowskich-hase%C5%82-czyli-wybory-w-austrii (11.01.2015).
14.oe24 (2016), Bundespräsidentenwahl. Pobrane z: https://file.oe24.at/center/presidential_2sw/index.oe24.clientHeader. html?apaactualBallot=2 (17.05.2016).
15.Regierungsprogramm 2017–2022 (2017). Regierungsprogramm 2017–2022. Zusammen. Für unser Österreich. Pobrane z: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/Regierungsprogramm_2017%e2%80%932022. pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6 (23.04.2018).
16.Reiter, E. (1982). Programm und Programmentwicklung der FPÖ. Wien: Braumüller.
17.Stirnemann A. (1985). Das neue Parteiprogramm der FPÖ– eine kritische Analyse. Österreichisches Jahrbuch für Politik, 657–694.
18.Zöchling Ch. (2000). Haider, kim jest. Kraków: Biały Kruk.