Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2016 (36)
Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku
(Systemic determinants of political competition in medium-sized cities of Lower Silesia after 2014)

Authors: Michał Banaś
Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
Keywords: political competition medium-sized cities Lower Silesia
Year of publication:2016
Page range:15 (49-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to analyse systemic determinants of political competition in councils of medium-sized cities of Lower Silesia in Poland after local elections in 2014. Author answers following questions: 1) what types of actors do participate in political competition in these cities? 2) what is the proportion of powers in cities’ councils. Realising such aims, author fulfilled his analysis with conclusions concerning how systemic determinants of political competition influence power potential of mayors and presidents in medium-sized cities of Lower Silesia. In the considerations author used two methods – systemic analysis and legal-institutional analysis. Furthermore, he used following indexes: Rae’s index of fractionalization, Mayer’s index of aggregation, index of competitiveness in the council, index of fractionalization of the opposition and index of competitiveness among opposition groups. Authors used data presented by the State Electoral Commission.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112, z późń. zm.
2.Antoszewski, A. (2004b). Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
3.Antoszewski, A. (2007). Systemy partyjne Europy Środkowej i Wschodniej.
4.W: K. Kowalczyk, Ł. Tomczak (red.), Czechy - Polska - Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy (s. 7–26). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Antoszewski, A. (2009). Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Chmaj, M., Żmigrodzki, M., Sokół, W. (1995). Teoria partii politycznych. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
7.Duverger, M. (1965). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (II). London-New York: Methuen.
8.Gajowniczek, T. (2014). Rywalizacja w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego. W: P. Antkowiak (red.), Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego (s. 121–134). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9.Glajcar, R. (2011). Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego). W: M. Kolczyński & W. Wojtasik (red.), Wybory samorządowe 2010 (s. 121–141). Katowice: REMAR.
10.Herbut, R. (1996). Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Herbut, R. (2004). System partyjny. W: A. Antoszewski & R. Herbut (red.), Leksykon politologii (VI, s. 437–439). Wrocław: Atla 2.
12.Herbut, R. (2008). Systemy partyjne. W: A. Antoszewski & R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (III, s. 176–227). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
13.Mayer, L. C. (1980). A Note on the Aggregation of Party Systems. W: P. Merkl (red.), Western European Party Systems (s. 515–520). New York: Free Press.
14.Rae, D. (1971). The Political Consequences of Electoral Laws. New Have: Yale University Press.
15.Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Colchester: European Consortium for Political Research Press.
16.Sobolewska-Myślik, K. (2010). Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Ware, A. (1995). Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press.