Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823     DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Annales Neophilologiarum”:

1. Redaktor dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne);
  • relacji podległości zawodowej;
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).

4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.

6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy tematyczni wraz z Radą Naukową "Annales Neophilologiarum".

7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

 

Formularz recenzji artykułu do pobrania

Recenzenci

Recenzenci w 2016 r.:

Prof. dr Marino Balducci (Carla Rossi Academy, Pistoia, Włochy)

Prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, prof. WSJO (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Polska)

Dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

Prof. dr hab. Simón José Suárez Cuadros (Universidad de Granada, Hiszpania)

Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)

Prof. dr hab. Volodymir Dubiczynski (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie, Ukraina)

Dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Dr hab. Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Dr hab. Czesław Grzesiak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Anna Krzyżanowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr hab. Wladimir Miedwiediew (Moskauer Staatsuniversität für Eisenbahnwesen, Rosja)

Prof. dr Marzena Mioduszewska (Universidad Rey Juan Carlos Madrid, Hiszpania)

Dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr dr h.c. Harry Walter (Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy)

Dr hab. Jean Ward, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr Karin Weise (Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy)

Dr hab. Józef Zarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

 

Recenzenci w 2015 r.:

Prof. dr Marino Balducci (Carla Rossi Academy, Pistoia, Włochy)

Dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Prof. dr hab. Volodymir Dubiczynski (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie, Ukraina)

Prof. dr hab. Simón José Suárez Cuadros (Universidad de Granada, Hiszpania)

Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UО (Uniwersytet Opolski, Polska)

Dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr hab. Wladimir Miedwiediew (Moskauer Staatsuniversität für Eisenbahnwesen, Rosja)

Dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka, prof. UAM  (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Prof. dr dr h.c. Harry Walter (Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy)

Prof. dr Karin Weise (Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy)