Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
О паремиографии Морица Ильича Михельсона
(O paremiografii Morica Michelsona)

Autorzy: Tomasz Szutkowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: Moric Michelson leksykografia rosyjska paremiografia rosyjska
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (207-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono aspekt paremiograficzny monumentalnego dla paremiografii rosyjskiej zbioru Morica Michelsona Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Słownik ten prezentuje w miarę pełen zasób frazeologii rosyjskiej, a więc i paremiologii. Autor po raz pierwszy w dziejach leksykografii rosyjskiej objaśnia konsekwentnie znaczenia jednostek paremicznych, a przy tym ilustruje je bogatym materiałem tekstowym, co daje współczesnym badaczom solidne podstawy do badań frazeologii i paremiologii rosyjskiej w aspekcie historyczno-etymologicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Алексеенко М.А., 1998, Ещё раз о нерешённых проблемах фразеологии, „Slavica Stetinensia” nr 8, s. 83–103.
2.Даль В.И., 2004, Пословицы русского народа, Москва.
3.Зимин В.И., Спирин А.С., 2005, Пословицы и поговорки русского народа. Большой толковый словарь, Ростов-на-Дону–Москва.
4.Михельсон М.И., 1994, Русская мысль и речь. Свoе и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, [в:] 2 т., предисловие и комментарии В.М. Мокиенко, Москва.
5.Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К., 2010, Большой словарь русскихпословиц. Около 70 000 пословиц, Москва.
6.Szutkowski T., 2015, Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan – problemy– perspektywy, Szczecin.