Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве
(Оdzwierciedlenie aktualnych wydarzeń politycznych w słowotwórstwie współczesnych mediów)

Autorzy: Larisa Ratsiburskaya
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Słowa kluczowe: neologizmy techniki słowotwórcze mass media
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (189-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem analizy są neologizmy prasowe odzwierciedlające współczesną rzeczywistość ukraińską. Zaprezentowano strukturalno-semantyczne i funkcjonalne charakterystyki technik słowotwórczych wykorzystywanych w leksemach odnoszących się do tej grupy tematycznej. Scharakteryzowano najbardziej produktywne uzualne i nieuzualne techniki derywacyjne: sufiksację, prefiksację, złożenie, mieszane sposoby (afiksalne i złożenie z sufiksacją); kontaminację, hybrydyzację. Nieuzualne sposoby derywacji charakteryzują się dużym ładunkiem ekspresji, graniczącej z agresją słowną. Na bazie słów kluczowych i neologizmów ekspresywnych powstają nowe gniazda słowotwórcze, odzwierciedlające skomplikowany obraz współczesnej ukraińskiej rzeczywistości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Жданова Е.А., Рацибурская Л.В., 2015, Медийные новообразования как средство отражения современной украинской действительности, “Филология и культура. Philology and culture”, № 2 (40), c. 46–52.
2.Земская Е.А., 2010, Литературная норма и неузуальное словообразование, в: Современный русский язык: Система – норма – узус, ред. Л.П. Крысин, Языки славянских культур, Москва, c. 207–253.