Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823     DOI: 10.18276/an.2015.9-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Dwuznaczność szyku wyrazów w zdaniu chorwackim i polski)

Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (167-188)
Słowa kluczowe: szyk wyrazów w zdaniu pragmatyka stylistyka składnia kultura języka
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Neda Pintarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Abstrakt

Autorka omawia szyk wyrazów w chorwackich i polskich zdaniach lub wyrażeniach zapisanych w gramatykach obu języków lub zasłyszanych w chorwackich i polskich mediach (radio, TV, czasopisma, książki). W niniejszym artykule porusza zagadnienie dwuznaczności szyku wyrazów w zdaniu chorwackim i polskim. Stwierdza, że w gramatykach obu języków nie istnieją dokładne reguły dotyczące miejsca pobocznych części zdania, co może być powodem dwuznaczności w odbiorze treści. Artykuł zawiera cztery rozdziały: 1. opis szyku wyrazów w garamatykach chorwackich; 2. opis szyku wyrazów w gramatykach polskich; 3. dwuznaczność w użyciu przykładów zasłyszanych w mediach polskich i chorwackich; 4. podsumowanie wyników badań w zakresie różnic dotyczących użycia szyku wyrazów w zdaniach polskich i chorwackich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barić E. et alt., 1979, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb.
2.Barić E. et alt., 2005, Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb.
3.Barić E. et alt., red., 1999, Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, „Školske novine“, Zagreb.
4.Bartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa.
5.Bąk P., 2007, Gramatyka języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
6.Jadacka H., 2008, Poprawna polsczczyzna, PWN, Warszawa.
7.Katičić R., 1986, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
8.Menac A., 1983, Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku, [w:] „Croatica“, Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. god. XIV, sv. 19, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, s. 83–90.
9.Pavešić S., red., 1971, Jezični savjetnik s gramatikom, Matica hrvatska, Zagreb.
10.Peti M., 1995, Gramatičko značenje i sintaktički položaj participa prezenta i participa perfekta, [w:] Jezikom o jezik. Stavljanja i suprotstavljanja, Antibarbarus, Zagreb, s. 304–320.
11.Podracki J., 1997, Składnia polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
12.Porayski J., 1994, Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] K. Handke i H. Dalewska-Greń, red. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, PAN, Warszawa, s. 55–66.
13.Pranjić K., 1986, Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb.
14.Pranjković I., 2001, Druga hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
15.Pranjković I., 1993, Hrvatska skladnja, Verbum Croaticum, Zagreb.
16.Silić J., Pranjković I., 2005, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.
17.Szober S., 1959, Gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa.
18.Težak S., 2005, Između jezika i stila, Zagreb.
19.Topolińska Z., 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego – Składnia, PAN, Warszawa.
20.Wierzbicka A., Wierzbicki P., 1968, Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
21.Wójcik T., 1973, Gramatyka języka rosyjskiego – studium kontrastywne, PWN, Warszawa.
22.Zdaniukiewicz A.A., 1973, Z zagadnień kultury języka, PWN, Warszawa.
23.Znika M., 1979, Red riječi, [u:] Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, s. 454–463.
24.Zwolski H., 1985, Piszemy po polsku – podręcznik dla obcokrajowców, IBP UJ, Skrypt nr 506. Kraków.