Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
The semantics of "at"
(Semantyka angielskiego przyimka przestrzennego "at")

Autorzy: Maria Brenda
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: językoznawstwo kognitywne semantyka przyimki przestrzenne angielski przyimek at
Rok wydania:2015
Liczba stron:30 (26-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania językowe prowadzone w ramach semantyki kognitywnej koncentrują się na polisemicznej naturze przyimków przestrzennych i spójności ich kategorii semantycznych.Zagadnienie przynależności przyimków do grupy słów leksykalnych lub gramatycznych nie zostało jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięte. Prezentowane badaniekorpusowe dotyczy struktury semantycznej angielskiego przyimka przestrzennego at, uważanego za typowo angielski przyimek nieobecny w innych językach. Celem badaniajest ustalenie znaczenia podstawowego przyimka oraz zaproponowanie zasad motywujących powstanie poszczególnych znaczeń. Do tego celu wykorzystano 2168 wyrażeńjęzykowych zawierających przyimek at wybranych z Brytyjskiego Korpusu Narodowego (British National Corpus). Po przeanalizowaniu materiału językowego wyodrębniono18 grup znaczeniowych i jedną grupę wyrażeń idiomatycznych. Badanie sugeruje, że struktura semantyczna przyimka at stanowi sieć semantyczną, w której znaczeniepodstawowe określa obecność przedmiotu lokalizowanego w punktowym obiekcie lokalizującym, i z którego to znaczenia wywodzą się inne znaczenia peryferyjne. Polisemiaprzyimka at jest znaczna, jednak kategoria przyimka nie wykazuje nakładania się na inne kategorie morfologiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S. and Finegan E. (eds.), Longman grammar of spoken and written English, Harlow 1999.
2.Brenda M., The cognitive perspective on the polysemy of the English spatial preposition over, Newcastle upon Tyne 2014.
3.Brugman C., The story of over: Polysemy, semantics and the structure of the lexicon, New York 1988.
4.Coventry K.R., Garrod S.C., Saying, seeing, and acting: The psychological semantics of spatial prepositions, Hove 2004.
5.Cruse A.D., Aspects of the micro-structure of word meaning, in: Polysemy: Theoretical and computational approaches, Y. Ravin, C. Leacock (eds.), Oxford 2006 [2000].
6.Cuyckens H., At – a typically English preposition, http://www.ifa.amu.edu.pl/psicl/PSiCL_19, date of access: 27 Feb. 2014, 1985.
7.Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/263882/hertz, date of access: 27 Feb. 2014.
8.Evans V., From the spatial to the non-spatial: The ‘state’ lexical concepts of in, on and at, [in:] V. Evans, P. Chilton (eds.), Language, cognition and space. The state of the art and new directions, London 2010.
9.Herskovits A., Language and spatial cognition. An interdisciplinary study of the prepositions in English, Cambridge 1986 [2009].
10.Kokorniak I., English at: An integrated semantic analysis, Frankfurt am Main 2007.
11.Lakoff G., Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind,Chicago 1987.
12.Langacker R.W., Foundations of cognitive grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites, Stanford, CA 1987.
13.Lindstromberg S., English prepositions explained, Amsterdam 2010.
14.Lundskær-Nielsen T., Prepositions in Old and Middle English, Gylling 1993.
15.Murray J.A., Bradley H., Craigie W.A., Onions C.T. (eds.), Oxford English Dictionary, Oxford 1989.
16.Talmy L., Toward a cognitive semantics. Vol. I. Concept structuring systems, Cambridge, MA 2000.
17.Talmy L., The fundamental system of spatial schemas in language, [in:] B. Hampe, J.E. Grady (eds.), From perception to meaning: Image schemas in cognitive linguistics, Berlin 2005.
18.Tyler A., Evans V., The semantics of English prepositions, Cambridge 2003.