Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 598 (limit rekordów: 100, liczba stron: 6).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
3. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
4. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
8. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
14. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
16. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
17. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
18. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
21. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
22. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
23. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
24. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
25. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
26. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
27. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
28. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
29. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
30. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
31. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
32. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
33. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
34. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
35. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
36. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
37. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
38. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
39. Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
40. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
41. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
42. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
43. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
44. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
45. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
46. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
47. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
48. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
49. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
50. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
51. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
52. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
53. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
54. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
55. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
56. Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
57. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
58. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
59. Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
60. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
61. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
62. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
63. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
64. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
65. Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
66. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
67. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
68. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
69. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
70. Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
71. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
72. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
73. Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
74. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
75. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
76. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
77. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
78. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
79. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
80. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
81. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
82. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
83. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
84. Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
85. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
86. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
87. Insurance for small and medium business in Russia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
88. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
89. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
90. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
91. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
92. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
93. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
94. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
95. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
96. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
97. Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
98. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
99. Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
100. Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
Strona