Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 86.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
2. Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
3. Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
4. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
5. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
6. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
7. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
8. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
9. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
10. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
11. Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
12. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
13. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
14. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
15. Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
16. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
17. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
18. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
19. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
20. Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
21. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
22. Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
23. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
24. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
25. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
26. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
27. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
28. Założenia koncepcji New Public Management
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
29. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
30. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
31. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
32. Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
33. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
34. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
35. Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
36. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
37. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
38. Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
39. Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
40. European enlargement as the way for EU to compete in the modern world
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
41. Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
42. Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
43. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
44. Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
45. Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
46. Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
47. Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
48. Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
49. Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
50. Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
51. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
52. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
53. Globalizacja a suwerenność państwa
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
54. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
55. Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
56. Wybrane aspekty procesów globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
57. Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
58. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
59. Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
60. Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
61. Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
62. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
63. Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
64. Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
65. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
66. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
67. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
68. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
69. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
70. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
71. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
72. Globalization – the theoretical aspect
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
73. Why interpersonal communication is important in public administration?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
74. Comparative research of dominant leadership styles in large enterprises in the Republic of Croatia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
75. Comparative analysis of Fiber-to-the-Home market liberalization in the EU: The case of Denmark, Sweden and the Netherlands
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
76. International response to Russian aggression against Ukraine
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
77. Economical aspects of reorganization of rail transport in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
78. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
79. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
80. Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
81. Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
82. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
83. Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
84. Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
85. Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
86. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
Strona