Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 86.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Predicting Students Performance in Giant Slalom
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
3. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
4. O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
6. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
7. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
8. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
12. Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
13. Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
14. Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
15. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
16. Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
17. Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
18. Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
19. Knowledge management in strategic alliances
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
20. Responsible innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
21. Human capital network in the e-economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
22. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
23. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
24. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
25. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
26. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
27. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
28. WIEDZA FINANSOWA A ANALFABETYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
29. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
30. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
31. Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
32. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
33. The Primary Pupils’ Knowledge Level about the Winter Olympic Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
34. Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
35. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
36. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
37. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
38. Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
39. Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
40. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
41. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
42. Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
43. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
44. Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
45. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
46. Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
47. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
48. STOWARZYSZENIOWY RUCH NAUKOWY WOBEC SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA HISTORII.
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
49. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
50. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
51. Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
52. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
53. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
54. Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
55. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
56. Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
57. Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
58. Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
59. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
60. Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
61. Knowledge management in a modern organisation
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
62. Czynnik intelektualny jak o determinanta ludzkiego postępowania wyznaczająca winę
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
63. Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
64. Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
65. O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
66. Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
67. Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
68. Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
69. Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
70. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
71. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
72. Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
73. The role of import for KIBS intensity: A comparative analysis of European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
74. Sports clubs as learning organizations – Polish model
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
75. Knowledge transfer at universities: can technology transfer offices, business incubators and science and technology parks in Poland provide good support services?
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
76. The state of economic knowledge and its importance in the opinion of young Poles
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
77. Knowledge-intensive business services and the value of expert information
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
78. An assessment of innovative and knowledge-based services in the Polish foreign trade in 2010–2017
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
79. Sources of knowledge in knowledge management in creative sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
80. Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
81. Effect of Educational Training on Nutrition and Weight Management in Elite Spanish Gymnasts
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
82. Assensum in mente prophetae: William of Ockham and Walter Chatton on Prophecies
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Przejdź
83. Knowledge, Awareness and Impact of Coronavirus Disease Lockdown on Training, Fitness and Personal Parameters: A Survey of Nigerian Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
84. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
85. Otwartość Boga. Wieczność i wolna wola
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
86. Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona