Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 72.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
2. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
3. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
4. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
5. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
6. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
7. Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
8. Jak rozumiany jest interes w Ekonomii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
9. Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
10. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
11. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
13. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
14. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
15. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
17. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
18. Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
19. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
20. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W MONGOLII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
21. ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
22. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
23. Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
24. Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
25. Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
26. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
27. Społeczna gospodarka rynkowa a poszukiwanie optymalnego ładu gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
28. Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
29. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
30. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
31. Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
32. Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
33. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
34. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
35. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
36. Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
37. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
38. Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
39. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
40. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
41. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
42. Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
43. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
44. Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
45. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
46. Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
47. Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
48. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
49. Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
50. Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
51. Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
52. Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
53. Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
54. Tourism advisory services in the context of New Institutional Economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
55. Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
56. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
57. Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
58. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
59. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
60. Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
61. Changes to the business breakdown structure of the railway sector in the European Union in the period 1991–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
62. Absorption of the EU funds in the context of institutional efficiency of local governments in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
63. Intencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa i w fenomenologicznej estetyce Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
64. The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
65. Green bonds as a transfer of sustainable development idea into financial sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
66. Factors affecting the level and structure of institutional consumption on the cruise shipping market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
67. Microfinance and microfinance institutions – development directions and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
68. Financing projects of cultural institutions encouraging the youngest consumers participation in culture
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
69. Kurze Geschichte der deutschsprachigen PrimarschullehrerInnenbildung in Ungarn
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
70. Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych continental law
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
71. Policy reform in the education sector: Osun state as a case study (2011–2018)
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Przejdź
72. The Maritime League. A study of the dissolution of a social institution
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
Strona