Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 91.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Managing stakeholders of a tourism company
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
3. An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
4. E-produkt w nowoczesnej firmie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
5. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
6. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
7. Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
8. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
9. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Strategic approach to proecological activities of companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
11. Spółka miejska w usługach komunalnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
12. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
13. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
14. Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
15. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
16. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
17. A method of maintaining the competitiveness of vessels on the local freight market during the repair period
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
18. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
19. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
20. Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
21. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
22. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
23. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
24. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
25. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
26. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
27. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
28. Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
29. Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
30. Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
31. Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
32. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
33. Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
34. Poziom umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
35. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
36. Economical aspects of reorganization of rail transport in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
37. Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
38. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
39. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
40. Służebność przesyłu
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
41. Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
42. Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
43. Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
44. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
45. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
46. Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
47. Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
48. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
49. Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
50. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
51. Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw – analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
52. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
53. Związek wzrostu przedsiębiorstwa z płynnością finansową w kontekście posiadanego potencjału wzrostu na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
54. Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
55. Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
56. Potencjał sprzedażowy a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych – czy wielkość kształtuje efektywność?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
57. Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
58. Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
59. Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
60. Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
61. Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
62. Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
63. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
64. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
65. Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
66. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
67. Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
68. Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
69. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
70. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
71. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
72. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
73. Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
74. Rola organów spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu wynagrodzeń członków zarządu
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
75. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
76. The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
77. Family firms' performance on the example of large entities in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
78. Elektroniczne platformy handlowe na polskim rynku B2B
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
79. Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
80. Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
81. Optimization of communes’ services by network cooperation with private companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
82. Corporate insolvency in Europe
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
83. Conditions for improving the functioning of logistics in courier companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
84. The circular economy in the face of modern world challenges
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
85. The functioning of the Railway Works Sidings with Regard to the Liberalization and Concurrency of the Freight Railway Transport on the Polish Market
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
86. How to create indicators in balanced scorecard for a training company?
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
87. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
88. Podział majątku wspólnego małżonków-wspólników spółki jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
89. Delegating members of the supervisory board of a limited liability company to act in the management board
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
90. Division of the joint property of spouses – partners in a registered partnership and shareholders in a limited liability company
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
91. Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
Strona