Search

Result: Found records: 568 (record limit: 100, number of pages: 6).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. SPÓJNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
2. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
3. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
5. Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
8. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
9. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
10. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
12. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
13. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
14. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
16. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
17. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
18. Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
19. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
20. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
21. Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
22. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
23. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
24. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
25. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
26. Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
27. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
28. Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
29. Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
30. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
31. Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
32. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
33. Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
34. Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
35. Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
36. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
37. Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
38. Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
39. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
40. Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
41. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
42. Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
43. Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
44. Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
45. Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
46. Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
47. Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
48. Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
49. Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
50. Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
51. Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
52. Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
53. Przyczyny spowolnienia światowego handlu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
54. W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
55. Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
56. Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
57. Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
58. Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
59. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
60. Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
61. Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
62. Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
63. Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
64. Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
65. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
66. Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
67. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
68. Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
69. Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
70. Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
71. Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
72. Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
73. Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
74. Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
75. Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
76. Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
77. Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
78. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
79. Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
80. Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
81. Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
82. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
83. Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
84. Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
85. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
86. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
87. Przeobrażenia we współczesnej pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
88. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
89. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
90. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
91. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
92. Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
93. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
94. Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
95. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
96. Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
97. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
98. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
99. Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
100. Recenzja [Urszula Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016]
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
Page