Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
2. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
5. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
8. Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
9. „Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
10. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
11. Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
12. PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
13. Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
14. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
15. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
16. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
17. Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
18. Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
19. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
20. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
21. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
22. Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
23. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
24. Opłaty drogowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych transportu
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
25. Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
26. Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
27. Perception of modern agritourism. Wielkopolskie Province (Poland) and the Northeast Region (Romania) case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
28. Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
29. Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
30. Wycena i podział wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa górniczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
31. Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
32. Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
33. European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
34. ZMIANA W STRUKTURZE PRZEWOZÓW LĄDOWYCH ŁADUNKÓW W ŚWIETLE WYZWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
35. Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
36. REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
37. SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
38. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
39. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
40. ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
41. EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
42. KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
43. REGIONALIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
44. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
45. ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
46. SPÓR O SYSTEM FINANSOWANIA ROZWOJU KOLEI AGLOMERACYJNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
47. KONKUROWANIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM POGŁĘBIONĄ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
48. Wstęp
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
49. Spis treści
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
50. Strona redakcyjna
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
51. COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
52. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
53. THE NATIONAL ROAD FUND AND THE RAILWAY FUND AS A SOURCE OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
54. UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
55. UWARUNKOWANIA UTWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
56. OCENA BATERII LITOWO-JONOWYCH STOSOWANYCH W SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH TYPU BEV POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA I WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
57. IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
58. WPŁYW MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO NA ZACHOWANIE KIEROWCÓW W DROGOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM NA TERENIE UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
59. Wstęp
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
60. Spis treści
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
61. Strona redakcyjna
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
62. Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
63. Services of returns management at logistic centres
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
64. The influence of social determinants on retirement savings in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
65. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
66. KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
67. WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
68. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W OBLICZU ROZWOJU SHARING ECONOMY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
69. POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
70. Spis treści
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
71. Wstęp
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
72. Strona redakcyjna
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
73. Strona tytułowa
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
74. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
75. FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
76. EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
77. SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 4.0 DLA SEKTORA BANKOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
78. ROZWAŻANIA NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
79. Strona tytułowa
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
80. Strona redakcyjna
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
81. Wstęp
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
82. Spis treści
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
83. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
Page