Search

Result: Found records: 82.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Running Anaerobic Sprint Test, Lactate Minimum and Critical Velocity Protocol in Shuttle Futsal Testing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
4. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
5. INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
6. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
7. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
8. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
9. DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
10. Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
11. WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
12. ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
13. WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
14. EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
15. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
16. Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
17. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
18. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
19. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
20. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
21. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
22. Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
23. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
24. Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
25. What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
26. Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
27. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
28. Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
29. Business Valuation – Practice of domestic WSE members in 2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
30. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
31. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
32. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
33. Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
34. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
35. Analysis of the IPO Valuation Premium Puzzle: the Factor of Information Asymmetry
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
36. Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
37. Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
38. Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
39. Dylematy szacowania kosztu kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
40. Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
41. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
42. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
43. Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
44. Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
45. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
46. Wpływ działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na kształtowanie się wskaźników rynkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
47. Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie – prawda czy mit
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
48. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
49. Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. Wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
50. Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
51. Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
52. Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
53. Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
54. Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Go to
55. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
56. Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
57. Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
58. Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
59. W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
60. Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
61. Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
62. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
63. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
64. Kreacja prawdy w reklamie
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
65. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
66. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
67. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
68. Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
69. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
70. Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
71. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
72. Sprout of e-enterprises stimulated by public support
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
73. Określanie wartości nieruchomości
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
74. Rynek nieruchomości w świetle pentagonu źródeł sił sprawczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
75. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
76. Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
77. Social evaluation of public utility services in the downtown residential area Old Town in Szczecin (Poland)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
78. Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
79. Autointerpretacja i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
80. Wartości wewnętrzne i użytkowe wydm nadmorskich w Polsce na tle światowych trendów zarządzania
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
81. Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
82. A Pilot Study on Italian Eventing Prospective Olympic Horse Riders Physiological, Anthropometrical, Functional and Asymmetry Assessment
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
Page