Search

Result: Found records: 46.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
5. OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
6. CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
7. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
8. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
9. ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
10. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
11. Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
12. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
13. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
14. SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
15. WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
16. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
17. Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
18. Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
19. Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
20. Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
21. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
22. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
23. Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
24. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
25. Substytucja depozytów i inwestycji giełdowych w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
26. Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
27. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
28. Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
29. Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
30. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
31. Przygotowanie przetworów z warzyw jako przejaw racjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
32. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
33. Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
34. Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
35. Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
36. Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
37. Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
38. Household financial planning with financial advisory assistance
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
39. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
40. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
41. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
42. Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
43. Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
44. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
45. Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
46. Development of the Concept of Solid Waste Management in the Tourism Industry of the Kaliningrad Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
Page