Search

Result: Found records: 124 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Criteria of Athlete Neuromuscular System Reserve Capacities during Performance of Speed-Strength Work
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. The effects of various swimming training protocols on cardiac capacity and ventricular fibrillation threshold in rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
5. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
6. The Influence of Sprint Block Start Elements on Initial Velocity of 100 Metre Race
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
7. Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
8. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
9. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
10. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
11. Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
12. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
13. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
14. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
15. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
16. City placement w promocji Lublina
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
17. Smart marketing w służbie miast
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
18. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
19. Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
20. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
21. Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
22. Spółka miejska w usługach komunalnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
23. Knowledge management in strategic alliances
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
24. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
25. Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
26. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
27. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
28. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
29. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
30. Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
31. Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
32. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
33. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
34. Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
35. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
36. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
37. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
38. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
39. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
40. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
41. BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
42. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
43. OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
44. PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
45. Selfies and the Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
46. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
47. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
48. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
49. Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
50. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
51. Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic City
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
52. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
53. Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
54. Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
55. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
56. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
57. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
58. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
59. Environmental Conflicts in Port Cities
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
60. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
61. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
62. W KRĘGU HANZEATYCKICH MIGRACJI, CZYLI POCHODZENIE MIKOŁAJA KOPERNIKA*
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
63. Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
64. Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
65. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
66. Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
67. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
68. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
69. Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
70. Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
71. Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
72. Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
73. O spotkaniu tożsamości z polityką
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
74. Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
75. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
76. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
77. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
78. Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
79. Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
80. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
81. W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
82. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
83. Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
84. Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
85. PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
86. Partyjność władz miejskich: case study
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
87. Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
88. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
89. Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
90. Rzadkość cyfrowych dóbr informacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
91. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
92. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
93. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
94. MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
95. PUBLIC TRANSPORTATION AND ELECTROMOBILITY IN POLISH AND COMMUNITY LAWS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
96. „Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Go to
97. Economic aspects of financing the tourism investments from the European Regional Development Fund in Lublin city district
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
98. Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
99. Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
100. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
Page