Search

Result: Found records: 175 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Criteria of Athlete Neuromuscular System Reserve Capacities during Performance of Speed-Strength Work
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
5. The effects of various swimming training protocols on cardiac capacity and ventricular fibrillation threshold in rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
6. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
7. EMG parameters and kinesthetic differentiation during the free-throw of basketball players with various levels of athletic experience
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
8. The Influence of Sprint Block Start Elements on Initial Velocity of 100 Metre Race
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
9. Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
10. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
11. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
12. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
13. Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
14. Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
15. Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990–2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
16. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
17. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
18. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
19. The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
20. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
21. City placement w promocji Lublina
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
22. Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
23. Smart marketing w służbie miast
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
24. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
25. Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
26. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
27. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
28. Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
29. Spółka miejska w usługach komunalnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
30. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
31. Knowledge management in strategic alliances
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
32. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
33. Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
34. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
35. Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
36. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
37. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
38. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
39. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
40. Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
41. Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych w miastach prezydenckich. Wybory sejmowe 2015
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
42. Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
43. Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
44. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
45. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
46. Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
47. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
48. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
49. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
50. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
51. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
52. Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
53. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
54. Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
55. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
56. KONSUMENT JAKO CZŁONEK ORGANIZACJI- SZERSZA PERSPEKTYWA KOPRODUKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
57. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
58. BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
59. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
60. OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
61. PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
62. Selfies and the Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
63. Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
64. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
65. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
66. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
67. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
68. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
69. Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
70. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
71. Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic City
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
72. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
73. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
74. Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
75. Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
76. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
77. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
78. Problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
79. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
80. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
81. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
82. W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
83. Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
84. Environmental Conflicts in Port Cities
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
85. O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
86. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
87. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
88. W KRĘGU HANZEATYCKICH MIGRACJI, CZYLI POCHODZENIE MIKOŁAJA KOPERNIKA*
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
89. Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
90. Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
91. Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
92. Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
93. Eucharist, preparation, silence, thanks.
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
94. Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Go to
95. Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
96. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
97. Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
98. Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
99. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
100. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
Page