Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)

Autorzy: Grzegorz Woźniak
Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne koszty postępowania postanowienie sądu klauzula wykonalności
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (129-138)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 723

Abstrakt

Celem niniejszej glosy jest przedstawienie krytycznej oceny rozstrzygnięcia zaprezentowanego w postanowieniu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19). Komentowane orzeczenie dotyczy istotnego dla praktyki sądowej problemu konieczności nadania przez sąd klauzuli wykonalności dla postanowienia sądu wydanego na skutek uwzględnienia skargi na postanowienie komornika o oddaleniu wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy sąd zmienia postanowienie komornika i zasądza koszty. Zastosowana metoda badań obejmuje analizę dogmatyczno-prawną regulacji normatywnej zawartej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz konfrontację wyciągniętych wniosków z poglądami przedstawionymi w doktrynie i orzecznictwie. Z treści art. 7701 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Pojawia się zatem pytanie, czy przepis ten powinien mieć zastosowanie do postanowienia sądu, zmieniającego postanowienie komornika o kosztach. Sąd okręgowy w komentowanym orzeczeniu udzielił na to pytanie negatywnej odpowiedzi, a przedstawiona przez sąd argumentacja nie wydaje się przekonująca. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie tezy, że art. 7701 k.p.c. nie może znaleźć zastosowania do orzeczenia zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego przyznanych dłużnikowi na mocy postanowienia sądu i to nawet w sytuacji, gdy sąd zmienia w swym orzeczeniu wcześniejsze postanowienie komornika sądowego w tym względzie (w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego). W konsekwencji tytuł egzekucyjny składający się z (niewymagającego klauzuli wykonalności) postanowienia komornika sądowego oraz ze zmieniającego to postanowienie (i wymagającego klauzuli wykonalności) orzeczenia sądu, aby stać się tytułem wykonawczym, wymaga nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności w całości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak S., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730–1217, red. J. Jankowski, Legalis 2019.
2.Flaga-Gieruszyńska K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Legalis 2017.
3.Gil I., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2019.
4.Jagieła J., Egzekucja kosztów egzekucji, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017, nr 2.
5.Jagieła J., w: Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej, red. A. Marciniak, Currenda, Legalis 2016.
6.Kunicki I., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730–1088, red. A. Marciniak, Legalis 2015.
7.Marcewicz O., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730–1217, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2018.
8.Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, LEX 2013.
9.Pietrzkowski H., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, LEX 2016.
10.Zawistowski D., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730– 1088, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX 2014.
11.Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm).
12.Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2012 r., III CZP 47/12, LEX nr 1222122.
13.Uchwała Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2007 r., III CZP 37/07, LEX nr 259717.
14.Uchwała Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III CZP 9/00, OSNC 2000, nr 9, poz. 153.
15.Uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r., III CZP 133/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 153.
16.Uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2004 r., III CZP 16/04, LEX nr 106571.
17.Uchwała Sądu Najwyższego z 30 marca 2012 r., III CZP 4/12, LEX nr 1128321.
18.Uchwała Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2009 r., III CZP 30/09, OSNC 2010, nr 2, poz. 19.
19.Uchwała Sądu Najwyższego z 7 października 2008 r., III CZP 81/08, OSNC 2009, nr 10, poz. 119.
20.Uchwała Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r., III CZP 1/13, LEX nr 1400012.
21.Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 listopada 1986 r. – zasada prawna, III CZP 40/86, LEX nr 3242.
22.Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 2000 r., II CKN 738/98, OSNC 2000, nr 7–8, poz. 146.