Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Odpowiedzialność cywilna administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego według Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Autorzy: Filip Morawski ORCID
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych RODO odpowiedzialność cywilna
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (81-94)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 903

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jako punkt odniesienia tego omówienia przyjęto stan prawny obowiązujący przed 25 maja 2018 roku. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię reżimu tej odpowiedzialności, wykazując na podstawie analizy przede wszystkim przepisów RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych argumenty potwierdzające tezę, że odpowiedzialność administratora i procesora opiera się na bezprawności naruszenia, a nie winie tych podmiotów. W dalszej części zrekonstruowano przesłanki odpowiedzialności cywilnej według RODO oraz krótko omówiono przepisy polskiej ustawy uszczegóławiające RODO. W końcowej części zaprezentowano rozważania na temat przepisu polskiej ustawy, mającego doprecyzować instytucję odpowiedzialności cywilnej administratora i procesora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.van Alsenoy B., Liability under EU Data Protection Law From Directive 95/46 to the General Data Protection Regulation, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” 2016, nr 8.
2.Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, wyd. 1, Wrocław 2013.
3.Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych, wyd. 6, Warszawa 2015.
4.Barta J., Komentarz do art. 92 UODO, w: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Litwiński, wyd. 1, e-wydanie Legalis, pkt. 7.
5.Bielak-Jomaa E., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Rewolucja w ochronie danych?, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20.
6.Klimas D., Wróbel P., Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wstęp do zagadnienia, e- wydanie Legalis.
7.Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Pyziak- Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014.
8.RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
9.Salachová B., Vítek B., Interpretation of European Law, Selected issues, „Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis” 2013, vol. LXI, 205, nr 7.
10.Schütze R., European Constitutional Law, Cambridge University Press 2012.
11.Strugała R., RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza. Podstawowe problemy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 17.
12.System Prawa Cywilnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 1, Warszawa 2007.
13.Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Litwiński, wyd. 1, e- wydanie Legalis 2018.
14.Wróbel P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) a prawo polskie – wybrane zagadnienia, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, nr 4.
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119/1).
16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
17.Wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 roku, III CZP 111/16, LEX nr 2248746.