Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych

Autorzy: Kamil Krauschar ORCID
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Słowa kluczowe: budżet dekoncentracja uprawnień umocowanie organu wykonawczego
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (53-64)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 226

Abstrakt

W artykule zawarto ogólne zagadnienia dotyczące problematyki dopuszczalności dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta). Przedstawiono rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych, które opowiadają się za możliwością dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta, jak i przedstawią poglądy zupełnie odmienne. W rozważaniach końcowych podniesione zostały postulaty w zakresie ponownego podjęcia tematyki w przedmiocie uregulowania expressis verbis w akcie o charakterze ustawowym, tj. rozszerzenia katalogu przypadków związanych z przemijającą przeszkodą w wykonywaniu przez wójta zadań i kompetencji, a także jednoznaczne określenie zagadnienia dotyczącego dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego przez zastępcę wójta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, „Rejent” 2003, nr 2.
2.Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Upoważnienia udzielane przez organy gminy (zagadnienia wybrane), „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne” 2003, nr 3.
3.Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2004.
4.Martysz C., Wierzbica A.M., Komentarz do art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, LEX Wydawnictwo elektroniczne.
5.Piskorz-Ryń A., Oceny pracowników samorządowych, w: Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.
6.Skoczylas A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
7.Szewc A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Warszawa 2012.
8.Wierzbica A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
9.Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3320 z dnia 11 marca 2019 r.).
10.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).
11.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869).
12.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
13.Wyrok NSA z dnia 15 marca 2019 r., sygn. akt I GSK 1072/18, LEX nr 2655972.
14.Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II GSK 273/16, LEX nr 2424765.
15.Wyrok NSA z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II OSK 1196/12, LEX nr 1613184.
16.Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1458/08, orzeczenia.nsa.gov.pl.
17.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 912/17, LEX nr 2443787.
18.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 913/17, LEX nr 2443788.
19.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 910/17, LEX nr 2441209.
20.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 911/17, LEX nr 2441210.
21.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Po 419/16, LEX nr 2087522.
22.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1753/15, LEX nr 1932546.
23.Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1300/15, LEX nr 1932515.
24.Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 487/12, CBOSA.