Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej

Autorzy: Adam Drozdek ORCID
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Katarzyna Machalica-Drozdek ORCID
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Słowa kluczowe: cło danina publiczna organy celne budżet państwa
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (39-52)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 425

Abstrakt

Akcesja Polski do Unii Europejskiej przyniosła ze sobą wiele zmian na różnych płaszczyznach prawa, w tym przede wszystkim w obszarze prawa finansowego. Niewątpliwy jest fakt, że największe zmiany w zakresie rozliczeń z budżetem nastąpiły w dziedzinie prawa celnego z ceł. Regulacje prawa celnego obowiązujące w Polsce są jedną z dziedzin, która niemal całkowicie regulowana jest na poziomie unijnym, w następstwie czego we wszystkich państwach członkowskich Unii obowiązują jednolite zasady dotyczące wymiany handlowej z zagranicą. Wspólna Taryfa Celna UE stanowi istotny instrument, na podstawie którego wyliczane jest cło. Jej konstrukcja prawna często wykorzystywana jest do uszczuplenia krajowego i unijnego budżetu. Jej zaniżenie w przypadku przywozu towarów na unijny obszar celny powoduje poważne szkody finansowe w dochodach budżetowych, gdyż maleją dochody uzyskiwane z ceł w poszczególnych państwach członkowskich. Przedmiotem podjętej analizy w niniejszym opracowaniu jest więc zbadanie wpływu akcesji Polski do UE na uzyskiwane przez budżet państwa dochody pochodzące z ceł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bożek W., Mańczyk P., Komentarz do art. 125 ustawy o finansach publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa 2019.
2.Drozdek A., Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym, „Acta Iuris Stetinensis” 2018, nr 3 (23).
3.Drozdek A., Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich, w: Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018.
4.Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017.
5.Kuna-Marszałek A., Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Łodź 2007.
6.Mosiej G., Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 9.
7.Mosiej G., Efekty członkostwa Polski w europejskiej unii celnej – kto zyskał, a kto stracił i dlaczego? Autorefleksje zróżnicowane, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 2.
8.Olechowski J., Importerzy cło płacą w Niemczech. Budżet traci na tym setki milionów złotych, „Gazeta Prawna” z dnia 20 września 2010 r., https://biznes.gazetaprawna. pl/artykuly/452510,importerzy-clo-placa-w-niemczech-budzet-traci-na-tym-setkimilionow-zlotych.htm.
9.Polska 2005. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
10.Decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 168 z dnia 7.06.2014 r., s. 105).
11.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r., zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 284 z dnia 29 października 2008 r.).
12.Rozporządzenie Komisji WE nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r., zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (Dz. Urz. WE L nr 281).
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L nr 269 z dnia 10 października 2013 r., s. 1, z późn. zm.).
14.Rozporządzenie Rady nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., s. 1).
15.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 47).
16.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
17.Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 768 z późn. zm.).
18.Ustawa z dnia z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1169 z późn. zm.).
19.Ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 864 z późn. zm.).
20.Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2011 r., sygn. I GSK 367/10, Lex nr 1070709.