Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.25-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (25)
Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2008 roku, V CSK 124/08 (krytyczna)

Autorzy: Iwona Ramus
Sikorska, Skrzypkowski Kancelaria Radców Prawnych Sp. k w Warszawie
Słowa kluczowe: cesja wierzytelności wekslowej wydanie dokumentu postępowanie nakazowe legitymacja procesowa
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (105-115)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1166

Abstrakt

Niniejsza glosa zawiera argumentację negującą stanowisko SN w kwestii nieskuteczności cesji dokonanej po wniesieniu pozwu w postępowaniu nakazowym, a przed doręczeniem go pozwanemu, z uwagi na brak wydania dokumentu nabywcy. W ocenie autorki glosy przedmiotowa cesja powoduje upadek legitymacji materialnej powoda i powinna skutkować oddaleniem powództwa. Brak wydania dokumentu nie uzasadnia bezskuteczności cesji z uwagi na fakt, iż dokument znajdował się w dzierżeniu czysto zastępczym sądu wyłączającym faktyczne władztwo nad dokumentem osób trzecich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flaga-Gieruszyńska K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2017, uwaga nr 1 do art. 788 KPC, Legalis/el.
2.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, WKP 2017, LEX/el., uwaga nr 1 do art. 9218(12) KC.
3.Kondracka A., Zasady przenoszenia praw z weksla in blanco, „Rejent” 2000, nr 5.
4.Kuropatwiński J., Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, Toruń–Bydgoszcz 2007.
5.Machnikowski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, uwagi do art. 9218KC, Nb 5, Legalis/el.
6.Nowacki A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, t. 3B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, uwaga nr 1 do art. 921(12) KC, Legalis/el.
7.Palka-Bartoszek K., Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 566/14 (glosa krytyczna), „Glosa” 2016, nr 4.
8.Romanowski M., w: System Prawa Prywatnego, t. 18, red. A. Szumański, Warszawa 2016.
9.Sójka T., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa, 2016, uwaga nr 1 do art. 921(12) KC, Legalis/el.
10.Strus Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba cywilna, „Palestra” 2008, nr 11–12.
11.Zawada K., w: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2009.
12.Żuławska C., w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, red. G. Bieniek, Warszawa 2003.
13.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360).
14.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
15.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160).
16.Orzeczenie SN z 20 listopada 1962 r., sygn. akt I CK 1084/60, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1970, nr 6.
17.Orzeczenie SN z 9 grudnia 1935 r., sygn. akt III C 449/34, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 1936, poz. 335.
18.Postanowienie SN z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt II CSK 461/14, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2016, nr 4, poz. 50.
19.Postanowienie SN z dnia 28 listopada 2014 r, sygn. akt I CZ 91/14, www.sn.pl/sites/ orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CZ%2091-14.pdf.
20.Wyrok SA w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 765/13, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl.
21.Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2014 r., sygn. akt I ACa 799/14, Legalis.
22.Wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt III CKN 342/97, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 1998, nr 9, poz. 141.
23.Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt III CSK 86/12, „Biuletyn Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 2013, nr 12.