Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.25-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (25)
Zarys sytuacji prawnej współtwórcy utworu audiowizualnego

Autorzy: Blanka Bułacz ORCID
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: utwór audiowizualny współtwórcy utworu audiowizualnego prawo autorskie
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (7-25)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 176

Abstrakt

Ze względu na specyfikę utworu audiowizualnego, łączącego w sobie wiele gatunków twórczości, powstają wątpliwości związane z ustaleniem grona jego współtwórców. O ile sytuacja prawna reżysera, operatora obrazu, twórcy adaptacji utworu literackiego, twórcy stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórcy scenariusza wynika bezpośrednio z treści ustawy, o tyle sytuacja pozostałych podmiotów zaangażowanych w produkcję utworu audiowizualnego nie została wprost uregulowana przez polskiego ustawodawcę. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo przesłanek, których spełnienie jest niezbędne, aby nadać danej osobie status współtwórcy utworu audiowizualnego, oraz przedstawienie uprawnień przysługujących jej z tego tytułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012.
2.Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., Porozumienie twórców a powstanie dzieła współautorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 106.
3.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, wyd. 4, Warszawa 2016.
4.Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985.
5.Czajka D., Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.
6.Czajkowska-Dąbrowska M., Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, w: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005.
7.Felchner K., Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2012.
8.Gromotowicz M., Twórcy utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011.
9.Gromotowicz M., Współtwórczość utworu audiowizualnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4.
10.Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.
11.Jaroszewska I., Ochrona prawna utworu audiowizualnego, Łódź 1997.
12.Klafkowska-Waśniowska K., Producent utworu audiowizualnego a producent wideogramu, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011.
13.Poźniak-Niedzielska M., Autorstwo dzieła filmowego, Warszawa 1968.
14.Serda J., Prawo autorskie do dzieła filmowego, Warszawa 1970.
15.Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, wyd. 3, Warszawa 2013.
16.Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Twórcy dzieł uprzednio stworzonych a współtwórczość utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011.
17.Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
18.Sokołowska D., Współtwórczość a utwór audiowizualny, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011.
19.Ślęzak P., Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999.
20.Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
21.Wojciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72.
22.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191).
23.Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 9 czerwca 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 181, poz. 1293).
24.Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 7 września 2007 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 181, poz. 1293).
25.Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1293).
26.Wyrok TK z 24 maja 2006 r., K 5/05, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy” 2006, nr 5A, poz. 59.
27.Wyrok SN z 10 lutego 1970 r., II CR 666/69, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1972, z. 2, poz. 30.
28.Wyrok SN z 19 lipca 1972 r., II CR 575/71, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2003/11, poz. 150.
29.Wyrok SN z 21 grudnia 1979 r., I CR 434/79, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 1980/09, poz. 171.
30.Wyrok SN z 5 kwietnia 2002 III RN 133/01, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” 2002, nr 12, poz. 281.
31.Wyrok SN z 5 lipca 2002 r., III CKN 1096/00, LEX nr 81369.
32.Wyrok SN z 23 stycznia 2003, II CKN 1399/00, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2004, nr 4, poz. 62.
33.Wyrok SN z 23 stycznia 2004 r., III CK 282/02, LEX nr 157294.
34.Wyrok SN z 14 marca 2006 r., III CSK 143/05, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2006, nr 12, poz. 206.
35.Wyrok SN z 3 stycznia 2007 r., IV CSK 303/06, LEX nr 255587.
36.Wyrok SN z 25 listopada 2008 r., II CZP 57/2008, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2009, nr. 5, poz. 64.
37.Wyrok SN z 27 czerwca 2013 r., I CSK 617/12, Legalis nr 797149.