Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.23-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (23)
Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym przez duchownego katolickiego w świetle kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Autorzy: Małgorzata Król
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Słowa kluczowe: spowiedź duchowny kodeks prawa kanonicznego bezwzględny zakaz dowodowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 164

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie regulacji prawnych dotyczących obowiązku zachowania przez duchownego tajemnicy spowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem roli tej instytucji w wyznaniu rzymskokatolickim. Przyjęto tę formułę, albowiem katolicyzm w Polsce ma najliczniejszą grupę wiernych. W artykule zaprezentowano aspekty prawne tajemnicy spowiedzi w odniesieniu do postępowania administracyjnego oraz prawa kanonicznego. Dla porównania wskazano również regulacje dotyczące tej instytucji w procedurze karnej i cywilnej. Ponadto dokonano analizy przepisów prawa kanonicznego i prawa karnego nawiązujących do odpowiedzialności duchownego za naruszenie tajemnicy spowiedzi. Oprócz ustawodawstwa ważną wskazówką przy pisaniu artykułu były stanowiska doktryny i orzecznictwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
2.Demendecki T., Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2017.
3.Grzegorczyk T.H., Komentarz do art. 178, art. 178(a) Kodeksu postępowania karnego, Lex 2014.
4.Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.
5.Knoppek K., Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2013.
6.Kozłowska-Kalisz P., Komentarz aktualizowany do art. 266 Kodeksu karnego, Lex 2017.
7.Martysz C., Komentarz do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2010.
8.Pachnik K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, „Prokurator” 2011, nr 3 (47).
9.Paprzycki L.K., Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego, Lex 2015.
10.Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
11.Przybysz M., Komentarz do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2017.
12.Rakoczy B., Komentarz do art. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczpospolitej Polskiej, Lex 2008.
13.Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.
14.Syryjczyk J., Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 1989, t. 32, nr 1–2.
15.Terpin A., Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Kościół i Prawo” 2014, nr 1, s. 193.
16.Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2016.
17.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tekst jedn. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm..
18.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.
20.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1153.
21.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn, Dz.U. z 2018 r., poz. 380.
22.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904.
23.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.
24.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.
25.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.
26.Dekret Num. 48/84/P. PRIMAS POLONIAE z dnia 4 grudnia 1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego (Kanon 1983, nr 12, poz. 4).
27.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1932 r., II K 1048/32, OSNK 1932, nr 12, poz. 231.
28.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1937 r., I K 454/37, OSNK 1938, nr 1, poz. 11.
29.Uchwała 7 sędziów SN z dnia 6 maja 1992 r., I KZP 1/92, OSNKW 1992, nr 7–8, poz. 46.
30.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 r., II GSK 102/06, LEX nr 308133.
31.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2015 r., II AKa 270/14, Lex nr 1668674.