Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.23-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (23)
Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego

Autorzy: Andrzej Janik
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Słowa kluczowe: arbitraż przewlekłość postępowania arbitrażowego wszczęcie postępowania arbitrażowego harmonogram postępowania prekluzja dowodowa w arbitrażu
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (97-112)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 161

Abstrakt

Sprawność postępowania jest podstawową zachętą do wyboru arbitrażowej drogi rozstrzygania sporów. Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że jest to raczej postulat niż stan. To z kolei aktualizuje potrzebę identyfikacji przyczyn przewlekłości postępowania jak również rozważenia środków temu przeciwdziałających. Pojawiają się one już na etapie wszczęcia postępowania oraz kompletowania składu orzekającego wykazujących specyfikę nieobecną w jurysdykcji sądów powszechnych. Komplikacje związane z wszczęciem postępowania arbitrażowego mogą sprawić, że podstawowy skutek przerywający bieg przedawnienia staje się problematyczny. Może to udaremnić sens postępowania. Najistotniejsze ryzyko przewlekłości towarzyszy postępowaniu dowodowemu. Jest to pole dla szczególnej inicjatywy i konsekwencji składu orzekającego – aż do pominięcia spóźnionych wniosków dowodowych stron – w celu realizacji przyjętych ram czasowych postępowania. Poza tymi ramami znajduje się z natury rzeczy perspektywa sądowej kontroli wyroku arbitrażowego w następstwie skargi o jego uchylenie. Perspektywa ta nie może być modyfikowana umownie. Potencjał przewlekłości związanej z postępowaniem kontrolnym może być zredukowany jedynie poprzez wysoki standard samego wyroku arbitrażowego i właściwej procedury poprzedzającej jego wydanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Asłanowicz M., Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym, Warszawa 2015.
2.Błaszczak Ł., Małgorzata L., Sądownictwo polubowne (Arbitraż), Warszawa 2007.
3.Ereciński T., Weitz K., Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008.
4.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Beck Online Komentarze, wyd. 21, 2018.
5.Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.
6.Okolski J., Arbitraż nie całkiem modelowy, „Rzeczpospolita” z 18 kwietnia 2004 r., nr 3511.
7.Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, red. M. Łaszczuk, A. Szumański, Warszawa 2017.
8.System Prawa Handlowego, red. S. Włodyka, t. 8, Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, Warszawa 2015.
9.Tomaszewski M., Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 51.
10.Zachariasiewicz M., Postępowanie post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, w: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki proponowanych zmian, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014.