Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2018.23-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (23)
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym

Autorzy: Adam Drozdek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Słowa kluczowe: cła opłaty publiczne Konstytucja system prawny
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (57-75)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 243

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest uporządkowanie i usystematyzowanie cech cła jako opłaty publicznej wynikającej z polskiego i unijnego prawa celnego. Prawo Unii Europejskiej jest szczególnym rodzajem systemu prawnego charakteryzującego się autonomicznym stanowiskiem w porównaniu z innymi systemami prawnymi. Stanowi zbiór przepisów regulacje prawne pierwotnie sporządzone przez Wspólnoty Europejskie, a następnie przez Unię Europejską, a także częściowo przez same państwa członkowskie. Niezależność prawa Unii Europejskiej wynika również z tego, że prawo to posiada własny system źródeł prawa, własne procedury jego uchwalenia, interpretacji oraz kontroli stosowania i ochrony. Przenosząc do Unii Europejskiej niektóre z jej suwerennych ustaw, Polska zezwoliła władzom Unii Europejskiej na niezależne przyjmowanie przepisów celnych. Charakterystyczną cechą normatywną odróżniającą odprawy celne w polskim i unijnym prawie celnym jest pobieranie cła przez należycie upoważnione organy celne od podmiotów importujących i eksportujących towary przez granice obszaru celnego. Przepisy zawarte w przepisach krajowego prawa celnego wskazują, że jest to opłata publiczna, ustalana i pobierana na podstawie taryfy celnej od podmiotów prowadzących obrót handlowy towarami w związku z transferem towarów przez granicę celną państwa lub grupy państw tworzących unię celną. Opłaty celne są związane z przywozem lub wywozem towarów podlegających opłatom celnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
2.Bień-Kacała A., O definiowaniu danin publicznych raz jeszcze. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2001 r. (P 9/09), w: Państwo i prawo wobec
3.współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, red. R. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
4.Bień-Kacała A., Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., w: Prawo i administracja, t. II, red. R. Budzinowski, Piła 2003.
5.Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005.
6.Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, w: Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
7.Dębowska-Romanowska T., Pojęcia podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, w: Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
8.Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
9.Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017.
10.Drozdek A., Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2016, nr 19.
11.Drwiłło A., Identyfikacja ceł, w: Podstawy celnictwa, red. J. Jura, Warszawa 2008.
12.Kosikowski C., Problem suwerenności finansowej państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012.
13.Krawiel K., Konstytucyjne podstawy cła jako daniny publicznej określonej przez prawo wspólnotowe. Zastępowalność ustawy przez akty prawa wspólnotowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 5.
14.Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
15.Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2002.
16.Lasiński-Sulecki K., Komentarz do art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LEX/el.
17.Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Przepisy ogólne, w: Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, red. W. Morawski, Warszawa 2007.
18.Machalica-Drozdek M., Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą, Warszawa 2015.
19.Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000.
20.Reiwer-Kaliszewska A., Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki unii europejskiej, Gdynia 2012.
21.Wurzel S., Podstawowe zagadnienia prawa celnego, „Palestra” 1987, nr 2.
22.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z dn. 26.10.2012, s. 47.
23.Rozporządzenie Komisji WE nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r., zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej, Dz. Urz. WE L nr 281.
24.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r., zmieniające załącznik nr I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej, Dz. Urz. UE L 284 z dnia 29.10.2008 r.
25.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L nr 269 z dnia 10.10.2013 r., s. 1 z późn. zm.
26.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 176, s. 21 z późn. zm.
27.Decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. L 168 z dnia 7.06.2014 r., s. 105.
28.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
29.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.
30.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.
31.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.
32.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 318 z późn. zm.
33.Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1880 z późn. zm.
34.Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.
35.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.
36.Wyrok TK z 1 września 1998 r., sygn. U 1/98, Lex nr 33952, OTK 1998, nr 5, poz. 63.
37.Wyrok TK z 9 lutego 1999 r., sygn. U 4/98, Lex nr 36157, OTK 1999, nr 1, poz. 4.
38.Uchwała siedmiu sędziów NSA w Warszawie z 22 czerwca 2015 r., sygn. II FPS 3/15, Lex nr 1739631.
39.Wyrok NSA z 6 marca 2002 r., sygn. V SA 1303/01, Lex nr 109284.
40.Wyrok NSA z 18 lutego 2009 r., sygn. I GSK 297/08, Lex nr 516679.
41.Wyrok WSA w Łodzi z 15 grudnia 2010 r., sygn. III SA/Łd 540/10, Lex nr 758246.