Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w celu określenia strony podmiotowej sprawcy czynu zabronionego

Autorzy: Bartosz Hancewicz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wariograf badanie wariograficzne strona podmiotowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 111

Abstrakt

Artykuł 199a kodeksu postępowania karnego określa przesłanki wykorzystania badania wariograficznego na oskarżonym sensu largo. W referacie skupiono się na przedstawieniu możliwości wykorzystania badania wariograficznego, któremu podlega oskarżony, w celu określenia jego strony podmiotowej wobec popełnionego przez niego przedmiotowo pojmowanego zachowania się opisanego w przepisie określąjacym znamiona tego czynu. Określono warunki przystąpienia do wymienionego wyżej badania oraz jego ewentualne efekty w odniesieniu do strony podmiotowej badanego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boratyńska K.T., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, wyd. 6, Warszawa 2015.
2.Cempura A., Kasolik A., Widacki J., w: Badania poligraficzne w Polsce, red. J. Widacki, Kraków 2014.
3.Gołaszewski M., Badania poligraficzne w polskim procesie karnym po Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13 (7).
4.Gołaszewski M., Normy prawne i standardy branżowe w zakresie badań poligraficznych w wybranych krajach (Podsumowanie I Międzynarodowego Sympozjum Poligraferów, Emów 21–24 czerwca 2010), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3.
5.Gołaszewski M., Propozycje rozwiązań w celu istotnego zmniejszenia recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej – włączenie okresowych badań psychofizjologicznych (poligraficznych / wariograficznych) do terapii i dozoru osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, www.ptbp.org.pl (dostęp 28.06.2017).
6.Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Warszawa 2016.
7.Koper R., Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym, wyd. 1, Warszawa 2015.
8.Leszczyńska A., Użyteczność badań poligraficznych w terapii i kontroli osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, „Seksuologia Polska” 2013, t. 11, nr 2.
9.Widacki J., Szuba-Boroń A., Badania poligraficzne w procesie karnym w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. I KZP 25/14, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 2.
10.Ziembiński Z., Logika praktyczna, wyd. 26, Warszawa 1998.
11.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, wyd. 7 uzupełnione, Warszawa 2017.
12.Postanowienie SN z 29 stycznia 2015 r., sygn. I KZP 25/14, OSNKW 2015, nr 5, poz. 38.