Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
O sposobach normowania i dekodowania treści zamiar u w perspektywie tzw. znamion normatywnych oraz okoliczności wyłączających bezprawność

Autorzy: Piotr Zakrzewski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: błąd w prawie karnym znamiona normatywne okoliczności wyłączające bezprawność wina zamiar błąd co do prawa błąd co do faktów błąd co do znamion
Rok wydania:2018
Liczba stron:27 (247-273)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 276

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę poglądów dotyczących 1) miejsca znamion typu czynu zabronionego w strukturze normy sankcjonowanej, 2) relacji okoliczności wyłączających bezprawność do normy sankcjonowanej oraz do znamion typu czynu zabronionego, a także 3) sposobów rozumienia pojęcia „znamiona normatywne”. Zaprezentowane zostało, w jaki sposób ustawowy zapis zakresu zastosowania konstrukcji 1) błędu co do okoliczności stanowiących znamiona typu czynu zabronionego, 2) błędu co do okoliczności stanowiących znamiona okoliczności wyłączających bezprawność oraz 3) błędu co do okoliczności wpływających na ustalenie świadomości po stronie sprawcy tego, że jego zachowanie jest bezprawne, wpływa na przyjęcie konwencji co do tego, co powinno stanowić treść świadomości sprawcy, aby można było przyjąć, że zrealizował on znamiona czynu zabronionego umyślnie. W artykule omówiono sposoby zapisywania strony podmiotowej oraz unormowania błędu w ustawie. Zaprezentowano poglądy na interpretację rozgraniczenia pomiędzy przesłankami strony podmiotowej i przesłankami warunkującymi przypisanie sprawcy zawinienia. Całość rozważań teoretycznych przeniesiono na grunt obecnie obowiązującego kodeksu karnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Giezek J., „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowa, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009.
2.Hirsch H.J., W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2002, nr 1.
3.Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009.
4.Jędrzejewski Z., Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 4.
5.Jędrzejewski Z., Teoria negatywnych znamion czynu zabronionego, w: Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, red. A. Turska, Warszawa 2005.
6.Jędrzejewski Z., w: System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, wyd. I, Warszawa 2012.
7.Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999.
8.Majewski J., Błąd co do kontratypu jako podstawa wyłączenia winy, w: Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010.
9.Majewski J., Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?, w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Wrocław 2017
10.Majewski J., Funkcja urojenia sytuacji kontratypowej w prawie karnym, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006.
11.Małecki M., Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w świetle nowelizacji art. 28 § 1 k.k., „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3, www.czpk.pl/dokumenty/publikacje/2015/04/3_2015-M._Malecki-Usprawiedliwiony_blad_co_do_okolicznosci_stanowiacej_znamie_czynu_zabronionego.pdf (dostęp 19.05.2018).
12.Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007.
13.Pohl Ł., w: System Prawa Karnego, t. 4, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L.K. Paprzycki, wyd. I, Warszawa 2013.
14.Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
15.Tarapata S., Zakrzewski P., O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Wrocław 2017.
16.Woleński J., Logiczne problemy wykładni prawa, Warszawa–Kraków 1972.
17.Wolter W., Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa, Kraków 1924.
18.Wolter W., Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965.
19.Wróbel W., Konstrukcja kontratypu jako sposób uadekwatniania treści normy sankcjonowanej i sankcjonującej w procesie wykładni prawa karnego, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010.
20.Wróbel W., Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, „Przegląd Prawa Karnego” 1993, nr 8.
21.Wróbel W., Struktura normatywna przepisu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1993, z. 3.
22.Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
23.Zakrzewski P., Stopniowanie winy w prawie karnym, Warszawa 2016.
24.Zoll A., Czy jest uzasadnione wyróżnianie pierwotnej i wtórnej legalności?, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010.
25.Zoll A., Karalność i karygodność czynu jako odrębne elementy struktury przestępstwa, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990.
26.Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1991, nr 23.
27.Zoll A., O wartościowaniu czynu w prawie karnym (Uwagi na marginesie artykułu prof. I. Andrejewa o pojęciu winy), „Państwo i Prawo” 1983, z. 4.
28.Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982.
29.Zoll A., Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 11.
30.Zoll A., w: Kodeks Karny. Cześć ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, wyd. 5, Warszawa 2016.
31.Żółtek S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017.