Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych

Autorzy: Dorota Sokołowska
Słowa kluczowe: definicja regulamin szkoła wyższa utwór naukowy utwór prawo autorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:33 (305-337)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 278

Abstrakt

Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym senat uczelni wyższej uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji. W artykule została dokonana analiza definicji utworu naukowego zawartych w 25 regulaminach szkół wyższych, pomimo że przepisy prawa nie wymagają definiowania utworu naukowego w tych regulaminach. Analiza przeprowadzona przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych doprowadziła do wniosku, że zawarte w regulaminach szkół wyższych definicje utworu naukowego nie w pełni odpowiadają przepisom tej ustawy. Z tego względu rekomendowane jest traktowanie tych definicji jako autonomicznych i uwzględniających aspekty specyficzne dla profilu danej uczelni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.
2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.
3.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 882, z późn. zm.
4.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.
5.Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455, z późn. zm.
6.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. nr 179, poz. 1065.
7.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1126.
8.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1198, z późn. zm.
9.Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3391 z 17 września 2010 r.
10.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 1996 r., sygn. I ACr 104/96, LEX nr 62572.
11.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., sygn. I ACa 477/97, LEX nr 533708.
12.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. II CKN 269/01, LEX nr 82128.
13.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. I ACa 154/04, LEX nr 567213.
14.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. IV CK 763/04, LEX nr 155374.
15.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. I CK 281/05, LEX nr 181263.
16.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., sygn. II CSK 207/07, LEX nr 527097.
17.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. IV CSK 359/09, LEX nr 694269.
18.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2011 r., sygn. V ACa 422/11, LEX nr 1120395.
19.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. III UZP 4/11, LEX nr 1108381.
20.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
21.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., sygn. V CSK 202/13, LEX nr 1486990.
22.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r., sygn. I ACa 574/14, LEX nr 1587351.
23.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. III UK 34/15, LEX nr 1977827
24.Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.
25.Haberstumpf H., Zur Individualität wissenschaftlicher Sprachwerke, Freiburg 1982.
26.Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015.
27.Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2015.
28.Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.
29.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia”, t. 36, Kraków 1961.
30.Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1988, z. 48.
31.Markiewicz R., Ochrona prac naukowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, z. 55.
32.Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975.
33.Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5.
34.Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
35.Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielska, Bydgoszcz 2006.
36.Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016.
37.Sokołowska D., „Omnis definicio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Zarys prawa własności intelektualnej, red. M. Kępiński, t. 1: Granice prawa autorskiego, Warszawa 2010.
38.Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2.
39.System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
40.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
41.Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.