Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej

Autorzy: Agnieszka Raubo

Marek Wroński
Słowa kluczowe: recenzent promotor współautorstwo plagiat praca dyplomowa utwór techniczny elementy twórcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:24 (263-286)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 155

Abstrakt

Na podstawie analizy sprawy przejęcia pracy magisterskiej przez promotora i recenzenta oraz opublikowania jej w formie artykułu przedstawiono centralne problemy związane z elementami twórczymi w utworze (szczególnie utworze technicznym oraz pracy dyplomowej). W tym kontekście omówiono również kwestię zapożyczenia, a także różnych form współautorstwa w utworze technicznym oraz zasadności dopisywana się promotora pracy dyplomowej do publikacji, która powstała na jej podstawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, ze zm.
2.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1976 r., I CR 261/76, LEX nr 63887.
3.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1978 r., I CR 185/78, niepubl.
4.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1978 r., II CR 515/77, OSP 1997 nr 3, poz. 52.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263.
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92.
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., KV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92.
8.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1989 r., III CRN 139/89, LEX nr 70836.
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., sygn. akt CSK 527/10, LEX nr 79463.
10.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., sygn. akt I ACr 620/95, niepubl.
11.Barta J., Markiewicz R., Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, w: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktotrskich w instytucjach akademickich i naukowych, praca zb., Warszawa 2005, s. 7–16.
12.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
13.Gontarski W., Plagiat i inne przesłanki wznowienia oraz umorzenia postępowania o awans naukowy. Zarys teorii i wybór orzecznictwa, Warszawa 2016.
14.Karpowicz A., Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, wyd. 6 zm. i zaktual., Warszawa 2012.
15.Sokołowska D., „Omni definicio periculosa”, czyli kilka wag o zmianie paradygmatu utworu, w: Granice prawa autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s. 1–24.
16.Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. LXXVII, 2 (2015), s. 75–89.
17.Stanisławska-Kloc S., Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2 (2012), s. 39–58.
18.Stępień M.J., Dzieło techniczne w polskim prawie autorskim, w: Prawo autorskie i własność przemysłowa, red. D. Nawieśniak, M. Nitkowski, A. Pietraszewska, M. Szczepaniak, Wrocław 2015, s. 132–142.
19.Traple E., Prawnoautorska ochrona projektów technicznych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2 (2012), s. 25–38.
20.Wroński M., Do kogo należą wyniki badań, „Forum Akademickie” 5 (2015), s. 50–52.
21.Jelonek-Jarco B., Zawadzka J., Opinia prawna z dnia 20 sierpnia 2014 r. W zbiorach autorów.
22.Orzeczenie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 15 kwietnia 2015 r. W zbiorach autorów.
23.Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 9 września 2015 r. wydane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie (sygn. akt VII Ds. 2/15/D).
24.Protokół z dnia 15 kwietnia 2015 r. z posiedzenia jawnego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. W zbiorach autorów.
25.Wniosek dyscyplinarny z dnia 7 stycznia 2015 r. W zbiorach autorów.
26.Regulamin studiów http://home.agh.edu.pl/~bieda/ramki/pliki/regulamin_studiow_2015.pdf (dostęp: 10.08.2017).