Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji

Autorzy: Inga Oleksiuk
Słowa kluczowe: prawo autorskie autor twórczość sztuczna inteligencja copyright
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (245-262)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 280

Abstrakt

Celem studiów – opisanych w niniejszym artykule – było rozpoznanie i omówienie zagadnień aksjologicznych autorskoprawnej ochrony twórczości, związanych z powszechnym, komercyjnym wykorzystywaniem systemów sztucznej inteligencji (SI). Zarysowana w pierwszej części pracy analiza aktualnego poziomu zaawansowania metod SI i zakresu ich wykorzystania skłania do wniosku, że wysoka dynamika postępu SI będzie zachowana oraz że głównym motywem i katalizatorem rozwoju będą nieograniczone możliwości zastosowań praktycznych. Dalsze studia prowadzą do wniosku, że na gruncie prawa autorskiego kluczowym zagadnieniem staje się proces depersonalizacji procesów twórczych. Już obecnie w przypadku zastosowania SI w działaniach kreacyjnych możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy nie jest możliwe wskazanie człowieka, którego wkład w powstanie dzieła ma charakter twórczy. Dalszy rozwój SI będzie powodował, że w coraz liczniejszych sytuacjach działania podejmowane przez użytkownika programu będą ograniczały się do realizowania odpowiedniej sekwencji zadań. Twórcy SI też nie będzie można uznać za autora dzieła wygenerowanego przez SI, gdyż jego działalność nie będzie spełniała wymogów związanych z ciągłością procesu tworzenia, której bezpośrednim przejawem miałby być konkretny utwór. Konkludując, autorka opowiada się przeciwko objęciu wytworów SI ochroną autorską, wskazuje przy tym na konieczność rozróżnienia dzieł wspomaganych komputerowo od dzieł wygenerowanych przez SI i pozbawionych twórczego wkładu człowieka. Wyłączenie wytworów SI z zakresu ochrony autorskiej nie wyklucza uregulowania praw do dzieł generowanych komputerowo jako nowej kategorii praw pokrewnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashuri T., Frenkel-Faran A., The “Status” of News: Implementation of Networked Technologies in Television News Organizations, „International Symposium on Online Journalism Journal” 2013, nr 2, https://online.journalism.utexas.edu/ (dostęp 3.05.2013).
2.Barr R., Computer-Produced Creations, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence, Stanford, 25–27.03.1991,„WIPO Publication” No. 698 (E), Geneva 1991.
3.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
4.Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2005.
5.Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
6.Błeszyński J., Twórca utworu naukowego a elektroniczne środki rozpowszechniania, w: Internet i techniki multimedialne w edukacji, Warszawa 2004.
7.Budzyński B., Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu problemów – generowanie muzyki, „Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Sztuczna Inteligencja” 2000, nr 1.
8.Cichosz P., Systemy uczące się, wyd. 2, Warszawa 2007.
9.Ciepłuch M., Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz w doktrynie i prawie krajów anglosaskich, „Acta Iuris Stetinensis” 2016, nr 3.
10.Constructions of the Mind: Artificial Intelligence and the Humanities, ed. C.S. Franchi, „Stanford Humanities Review” 1995, nr 2.
11.Dul F., Wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Materiały edukacyjne, Politechnika Warszawska, https://www.meil.pw.edu.pl/pl/content/download/21173/112843/.../AI_Agent_14.pdf (dostęp 3.03.2017).
12.The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, eds. M. Soegaard, R.F. Dam, wyd. 2, Aarhus 2013, https://www.interaction-design.org/literature/book/theencyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed (dostęp 3.03.2017).
13.European Civil Law Rules in Robotics. Study for the JURI Committee. European Parliament, Directorate General for Internal Polices, Policy Department, www.europarl.europa.eu/supporting-analyses, doi: 10.2861/946158, pdf (dostęp 8.03.201).
14.Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Warszawa 2011.
15.Glasser D., Copyrights in Computer-Generated Works: Whom, if Anyone, Do We Reward?, „Duke Law & Technology Review” 2001, nr 1, http://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol1/iss1/24 (dostęp 12.01.2014).
16.Goss M., Woźniczko A., Automatyczne komponowanie muzyki metodami Inteligencji Obliczeniowej, www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/2012-11-08.pdf (dostęp 3.03.2017).
17.Hook K., Affective Computing, https://www.interaction-design.org/literature/book/theencyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/affective-computing (dostęp 10.03.2017).
18.Kiesielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2014.
19.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961.
20.Miller A.R., Computers and authorship: the copyright ability of computer-generated works, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence: Stanford University, Stanford (Kalifornia), 25–27.03.1991, „WIPO Publication” nr 698 (E), Genewa 1991.
21.Miller A.R., Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?, „Harvard Law Review” 106 (1993), nr 5.
22.Oleksiuk I., Twórczość u progu sztucznej inteligencji. Zagadnienia autorskoprawne, „Studia Medioznawcze” 13 (2003), nr 3.
23.Oleksiuk I., Dzieła generowane komputerowo. Problem autorstwa, w: Dziennikarz – utwór – prasa, red. nauk. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
24.Perry M., Margoni T., From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-Generated Works?, „The Computer Law & Security Report” 2010, nr 26, www.ivir.nl/publications/margoni/CLSR_2010_6.pdf (dostęp 11.01.2014).
25.Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa 2009.
26.Samuelson P., Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, „University of Pittsburgh Law Review” 1985, nr 47.
27.Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
28.Szaciński M., Wkład twórczy jako przesłanka dzieła chronionego prawem autorskim, „Państwo i Prawo” 1993, nr 2.
29.Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1988.
30.Walędzik K., Mańdziuk J., Multigame playing by means of UCT enhanced with automatically generated evaluation functions, „Lecture Notes in Artificial Intelligence” 2011, nr 6830, http://www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/PRACE/AGI11_long.pdf (dostęp 10.03.2017).
31.WIPO Committee of experts on model provisions for legislation in the field of copyright – Draft Model Law on Copyright, WIPO doc. no. CE/MPC/III/2 z 30.03.1990, pkt 122.
32.WIPO Memorandum prepared in 1990 by the committee of experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright, „WIPO Publication” no. 698 (E), 55 (1991), http://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=698%28E%29%29 (dostęp 10.03.2015).