Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.31-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2020 (31)
Internet of Things and biometric data versus employee privacy in the Polish case

Autorzy: Krystian Ryś
Słowa kluczowe: Internet of Things biometric data employee privacy
Rok wydania:2020
Liczba stron:16 (79-94)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 223

Abstrakt

The Internet of Things is a modern technology that affects every area of human life, includ- ing employment relationships. IoT enables the processing of specific personal data categories, including biometric data, and entails the risk of employers interfering with employee privacy. Due to the use of intelligent solutions, the issue of employee privacy, which is, in princi- ple, a personal right subject to protection, becomes significant. The relationship between an employee and an employer includes two subjects of legal protection, the meeting of which may lead to internal contradiction. There is the employee’s dignity and privacy, on the one hand, and protection of reasonable interests of an employer, on the other. A definition of the concept of the Internet of Things and its applications was introduced. Moreover, the author proposed setting a specific legal framework for this and discussed the issue of biometric data. It was also shown how far IoT solutions, which make it possible to analyse and describe the personality of an individual, may interfere with the information autonomy of a person. As a consequence, the employer’s interference with employee privacy cannot be unrestricted, because it should be limited by purpose and lawfulness. This is the purpose of the current legislation.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashton, K., That “Internet of things” Thing, 22.06.2009, RFID Journal, http://www.itrco. jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf.
2.Bąba, M., Próba wyznaczenia zakresu pojęcia danych biometrycznych, “Prawo Mediów Elektronicznych” 2016, No. 2.
3.Bąba, M., Refleksje wokół prywatności i autonomii informacyjnej w świecie Internetu (wszech)rzeczy, “Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod Auspicjami Polskiej Aka¬demii Nauk. Współczesne problemy zarządzania” 2018, No. 2.
4.Bielak-Jomaa, E. and Lubasz, D. (ed.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, LEX 2018.
5.Chrzczonowicz, P. et al. (ed.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, Toruń 2003.
6.Internet Rzeczy, ochrona prywatności a bezpieczeństwo danych, Deloitte, https://www2. deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/Internet-Rzeczy-ochrona- prywatnosci-a-bezpieczenstwo-danych.html.
7.Jemielniak, D., Socjologia internetu, Warszawa 2019.
8.Knade, A., Czy pracodawca ma prawo inwigilować pracownika? Prawo do prywatności pracownika a interesy pracodawcy, in Chrzczonowicz, P. et al. (eds.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, Toruń 2003.
9.Krysiński, M., Internet rzeczy - innowacyjne narzędzie dla firm, “Ekonomiczne Proble¬my Usług” 2016, No. 122.
10.Kuba, M., Komentarz do art. 9, in: Bielak-Jomaa, E. and Lubasz, D. (eds.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, LEX 2018.
11.Kwiatkowska, E.M., Rozwój Internetu rzeczy - szanse i zagrożenia, “Internetowy Kwar-talnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, No. 8.
12.Maj, I., Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane, “Bezpieczeństwo. Teoria i prakty¬ka” 2015, No. 3.
13.Malucha, M., Internet rzeczy - kontekst technologiczny i obszary zastosowań, “Studia i Prace WNEiZ US” 2018, No. 54.
14.Pyka, A., Przetwarzanie danych biometrycznych. Aspekty prawne, “Studia Prawa Pu-blicznego” 2018, No. 3.
15.Raport Grupy Roboczej ds. Internetu rzeczy przy Ministrze Cyfryzacji, IoT w polskiej gos-podarce, Ministerstwo Cyfryzacji, 2019, https://www.gov.pl/attachment/82ad18f8- -2ac1-4433-a1ea-f887b522e46b.
16.Rot, A. and Blaicke, A.B., Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy w wybranych obszarach zastosowań, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, No. 341.
17.Rot, A. and Blaicke B., Bezpieczeństwo Internetu rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów produkcyjnych, “Zeszyty Naukowe Politech-niki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, No. 26.
18.Senkus, P. et al., Internet of Things: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, “Zeszyty Na-ukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Admini-stracja i Zarządzanie” 2014, No. 103.
19.Wielki, J., Internet Rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Katowicach” 2016, No. 281.