Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.30-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (30)
Plans of protection tasks for Natura 2000 areas and local spatial policy

Autorzy: Maciej J. Nowak

Paulina Legutko-Kobus
Słowa kluczowe: plans of protection tasks Natura 2000 areas land management system
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (73-87)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 70

Abstrakt

The aim of the paper is to define the key spatial conflicts regarding planning relations be- tween the plans of protection tasks for Natura 2000 areas and local tools of spatial policy. The contents of all administrative court’s decisions related directly to the plans of protection tasks for Natura 2000 areas are analysed. The judgements issued in 2010 - 2019 are taken into account. Sixteen of such judgements have been distinguished in the Central Database of Judicial Decisions of the Supreme Administrative Court (in principle, grouping all of such rulings). They are classified, and the allegations made in the cases, as well as the contents of specific plans of protection tasks, are analysed. A quantitative and qualitative analysis of the contents of the judicial decisions is conducted. Based on the analyses carried out, two main conclusions can be drawn up: - on the occasion of spatial conflicts pending before administrative courts, related to the contents of plans of protection tasks for Natura 2000 areas, space users, as a rule, submit very similar objections to those concerning the direct tools of spatial policy; - the contents of plans of protection tasks directly related to the contents of spatial policy tools are very often underdefined both in subjective and formal terms.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aszkiełowicz, P., Uwzględnianie wymogów związanych z ochroną środowiska na przykła¬dzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, “Metropolitan” 2018, No. 2 (10).
2.Baran-Zgłobicka, B., Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lo¬kalnym na obszarach wiejskich, Lublin 2017.
3.Chmielewski, T. et al., Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego, War-szawa 2018.
4.Derucka, I., Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze plano¬wania przestrzennego w gminach, Wrocław 2013.
5.Federczyk, W. et al., Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2015.
6.Fogel, A., Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.
7.Giedych, R., Ochrona przyrody w polityce przestrzennej miast, “Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Studia” 2018, Vol. CXC, Warsza-wa 2018.
8.Habuda, A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.
9.Macias, A. and Bródka, S., Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, War-szawa 2014.
10.Haładyj, A., Działania faktyczne w prawie ochrony środowiska na przykładzie uspołecz-niania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, “Roczniki Nauk Praw-nych” 2012, No. 1.
11.Luzar-Błaż, K. et al., Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 - Dolinki Jurajskie, “Wieś i Rolnictwo” 2017, No. 2 (175).
12.Markowski, T., Zintegrowane planowanie rozwoju, in: Kukliński, A. and Woźniak, J. (eds.), Przyszłość wolności, wymiar krajowy-regionalny-międzynarodowy, Kraków 2014.
13.Nowak, M., Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej, “Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Studia” 2017, vol. CLXXV.
14.Nowak, M., Ochrona środowiska jako jeden z celów zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym, “Ekonomia i Środowisko” 2013, No. 1.
15.Nowak, M. and Kiepas-Kokot, A., Ograniczenia środowiskowe w instrumentach zarzą-dzania przestrzenią na szczeblu gminnym w województwie zachodniopomorskim, “Studia Regionalne i Lokalne” 2014, No. 2.
16.Nowak, M. et al., Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzen¬nej - perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa ma¬zowieckiego, “Samorząd Terytorialny” 2020, No. 7-8.
17.Nowak, M., Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jako instrument za-rządzania środowiskiem - kluczowe problemy, “Budownictwo i Architektura” 2013, No. 13 (1).
18.Nowak, M., Postanowienia planów miejscowych a ochrona środowiska w gminach cen-nych przyrodniczo, “Samorząd Terytorialny” 2015, No. 11.
19.Nowakowska, A. et al., Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji, Warszawa 2019.
20.Szulczewska, B. et al., How much green is needed for a vital neighborhood - in search for empirical evidence, “Land Use Policy” 2014.
21.Szulczewska, B., Planowanie przestrzenne a ochrona przyrody, “Studia Biura Analiz Sej-mowych Kancelarii Sejmu” 2008, No. 10.
22.Szulczewska, B., Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska - wczoraj, dziś i jutro, in: Fetkowski, A. (ed), W trosce o Ziemię. Księga ku czci Profesora Stefana Kozłowskiego, Lublin 2001.
23.Szulczewska, B., Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, in: Cieszewska, A. (ed.), Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji: Problemy ekologii krajo¬brazu - tom XIV, Warszawa 2004.
24.Ociepa-Kubicka, A., Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, “Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2014, No. 1.
25.Otawski, P., Ochrona środowiska jako wartość i cel planowania przestrzennego, in: Cie-ślak, Z. and Fogel, A. (eds.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2010.
26.Przewoźniak, M. and Czochański, J., Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne, Gdańsk-Poznań 2020.
27.Radecki, W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012.
28.RDOŚ, Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie 11 obszarów Natura 2000 w wo¬jewództwie śląskim, Katowice 2014, pp. 6-7.
29.Tomczak, A. and Sowa, D., Ochrona przyrody jako wyznacznik kształtowania przestrze-ni, in: Górski, M. (ed.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź-Poznań 2011.