Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.30-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (30)
Relation between the injured party being under the influence of alcohol and the liability of the perpetrator due to the crimes under Article 197 of the Polish Criminal Code and Article 198 of the Polish Criminal Code

Autorzy: Justyna Matynia-Kłos
Słowa kluczowe: rape sexual abuse sexual offences
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (61-72)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 213

Abstrakt

The paper constitutes an attempt at presenting the views of legal scholars and commentators and the judicature on the possibility of attributing criminal liability under Article 197 of the Polish Criminal Code and Article 198 of the Polish Criminal Code to the perpetrator in the case of alcohol consumption by the injured party. This issue is the basis of a crucial dogmatic problem, extremely up-to-date from the point of view of the study of criminal law, since the solution thereof determines the criminal liability of the alleged perpetrator. Therefore, the analysed issue raises the question of the limits of impunity for violations in the sphere of sexual life of the injured party in comparison with the features and circum- stances directly related to the victim. Thus, the paper attempts to answer the question wheth- er actions belonging to so-called sexual offences should be predominantly assessed with the use of a literal interpretation or taking into account the formal-dogmatic interpretation.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bocheński, M., Krytyczne spojrzenie na koncepcję przyczynienia się ofiary do zaistnie-nia przestępstwa zgwałcenia, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, Vol. 3.
2.Budyn-Kulik, M., Komentarz do art. 115 kk, in: Mozgawa, M. (ed.), Kodeks karny. Ko-mentarz, Warszawa 2014.
3.Chodorowska, A., Przestępstwo zgwałcenia. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2015.
4.Gardocki, L., Prawo karne, Warszawa 2019.
5.Felson, R.B. and Burchfield, K.B., Alcohol and the risk of physical and sexual assault vic- timization, “Criminology” 2004, Vol. 42, No. 4
6.Filar, M., Współczesne kultury penalne, in: Filar, M. and Utrat-Milecki, J. (eds.), Kulturo-we uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa 2014.
7.Henting, H., The criminal and his victim, studies in sociobiology of crime, New Haven 1948.
8.Hryniewicz-Lach, E., Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2017.
9.Hypś, S., Komentarz do art. 197 kk, in: Grześkowiak, A. and Wiak, K. et al. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
10.Konarska-Wrzosek, V., Komentarz do art. 198 kk, in: Konarska-Wrzosek, V. et al. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.
11.Łaszkiewicz, K., Powinności Policji wobec ofiary przestępstwa-zarys problemu, in: Mazo¬wiecka, L. et al. (eds.), Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw, Warszawa 2012.
12.Marek, A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
13.Mendelsohn, B., The origin of the doctrine of victimology, in: Drapkin, I. et al. (eds.), Vic- timology, Toronto-London 1974.
14.Mozgawa, M., Komentarz do art. 197 kk, in: Mozgawa, M. et al. (eds.), Kodeks karny. Ko¬mentarz, Warszawa 2015.
15.Piórkowska-Flieger, J., Komentarz do art. 198 kk, in: Bojarski, T. et al. (eds.), Kodeks kar-ny. Komentarz, Warszawa 2016.
16.Rodzynkiewicz, M., Komentarz do art. 198 kk, in: Zoll, A. et al. (eds.), Kodeks karny.
17.Część szczególna. Komentarz, Zakamycze 2006.
18.Wojciechowska, J. and Kunicka-Michalska, B., Przestępstwa przeciwko wolności sumie-nia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVIIKodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.