Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2020.30-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 2/2020 (30)
Controversy regarding statutory circumstances that affect judicial sentencing either in a principally aggravating or mitigating manner. Reflections against the background of the regulation of Article 53 § 2 of the Polish Criminal Code

Autorzy: Agnieszka Kania-Chramęga
Słowa kluczowe: redressing the damage or satisfying the public sense of justice in any way committing an offence to the detriment of a person due to their age or state of health committing an offence together with a minor
Rok wydania:2020
Liczba stron:11 (35-45)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 36

Abstrakt

The purpose of this article is to determine whether the circumstances referred to in Article 53 § 2 of the Criminal Code, which affect the amount of the penalty, may be seen as clearly aggravating or mitigating circumstances by way of interpretation. The undertaken analyses were based on the recognition of the code essence circumstances, referring to: committing an offence to the detriment of a person due to their age or state of health, committing an of- fence together with a minor and circumstances exposing the value of compensation by the perpetrator for the damage or compensation by the perpetrator in another form to the social sense of justice. As resulted from the analysis - irrespective of the absence of a catalogue of mitigating and penalising circumstances - some of the factors specified in Article 53 § 2 of the Criminal Code, in principle, have a clearly unidirectional character of impact, in fact af- fecting the mitigation or strengthening of the sanctions of criminal law applied. The analyses were based on the formal-dogmatic method.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andejew, I. et al., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
2.Bafia, J. et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.
3.Budyn-Kulik, M., in: Mozgawa, M. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012. Dudka, K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Lublin 2006.
4.Giezek, J., in: Giezek, J. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007 Golonka, A., Nowe oblicze walki z pedofilią w świetle nowelizacji Kodeksu karnego, “Pa- lestra” 2008, No. 3-4.
5.Gubiński, A., Dyrektywy wymiaru kary, “Zagadnienia Wykroczeń” 1978, No. 4-5.
6.Hałas, R., in: Grześkowiak, A. and Wiak, K. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warsza¬wa 2018.
7.Hofmański, P. et al., in: Hofmański, P. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Ko-mentarz do art. 1-296, Warszawa 2011.
8.Kania, A., Popełnienie przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia jako okoliczność wpływająca na wymiar kary. Rozważania na tle regula¬cji art. 53§2 k.k., in: Paluszkiewicz, H. (ed.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017. Zagadnienia wybrane, Zielona Góra 2019.
9.Kłączyńska, N., in: Giezek, J. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007.
10.Konarska-Wrzosek, V., in: Konarska-Wrzosek, V. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, War-szawa 2016.
11.Konarska-Wrzosek, V., in: Melezini, M. (ed.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. System Prawa Karnego, Warszawa 2016.
12.Konarska-Wrzosek, V., in: Stefański, R.A. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.
13.Maksymowicz, K. and Szewioła, T., Okoliczności obciążające w ujęciu teorii i orzecznic¬twa Sądu Najwyższego, “Nowe Prawo” 1982, No. 3-4.
14.Marek, A., Kodeks karny Komentarz, Warszawa 2007.
15.Melezini, M. and Sakowicz, A., Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowa-niem, leczeniem, edukacją lub z opieką nad nimi jako nowy środek karny, “Archiwum Kryminologii” 2007-2008, No. XXIX-XXX.
16.Projekt kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających, Warszawa 1968.
17.Romańczuk-Grącka, M., Osoba nieporadna jako przedmiot czynności wykonawczej po nowelizacji z 23 marca 2017 r., in: Cieślak, W. and Romańczuk-Grącka, M. (eds.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017.
18.Siwek, M., Glosa do post. SN z 23.4.2002 r., I KZP 10/02, “Prokuratura i Prawo” 2004, No. 3.
19.Uzasadnienie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu usta¬wy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nielet¬nich, Sejm Paper No. 846, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=846.
20.Wolter, W., Zasady wymiaru kary w kodeksie karnym z 1969 r., “Państwo i Prawo” 1969, No. 10.
21.Zakrzewski, P, Współdziałanie w przestępstwie młodocianych i dorosłych z nieletnimi. Kraków 1960.