Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.28-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2019 (28)
Protection of the seal of confession in the law of civil procedure and criminal proceedings

Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszyńska ORCID
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Magda Tarnowska-Sobecka ORCID
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: protection of the seal of confession clergy law of civil procedure law of criminal proceedings
Rok wydania:2019
Liczba stron:26 (63-88)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 245

Abstrakt

This paper focuses on the issue of the different constructions of the law of civil procedure and criminal proceedings in reference to protection of the seal of confession. The analysis includes a review of the basic constitutional condition of the guarantee of the freedom of conscience and religion, as well as the detailed problems concerning the procedural status of clergy of various churches and religious associations within which there is individual confession. Furthermore, the authors also discuss the significant issue of the procedural status of other persons who have consciously or accidentally obtained information relayed to a member of the clergy during confession and the need to regulate their rights and obligations as witnesses in civil and criminal cases.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, L., Tajemnica spowiedzi, https://www.niedziela.pl/artykul/84830/nd/Tajemnica-spowiedzi. Accessed on: 12.12.2019.
2.Belgia: ksiądz skazany za dochowanie tajemnicy spowiedzi, 19.12.2018. misyjne.pl, https://misyjne.pl/belgia-ksiadz-skazany-za-dochowanie-tajemnicy-spowiedzi/. Accessed on: 13.12.2019.
3.Cudak, A., in: Marciniak, A. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 2051-42412, Warszawa 2019, Legalis.
4.Ereciński, T., Ereciński, T. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie Rozpoznawcze, Warszawa 2016, LEX.
5.Florczak-Wątor, M., in: Tuleja, P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, LEX.
6.Gensikowski, P., in: Drajewicz, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–424, Warszawa 2020, Legalis.
7.Gruszecka, D., in: Skorupka, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
8.Grzegorczyk, T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
9.Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007.
10.Irlandia: 5 lat więzienia dla kapłanów, którzy nie zdradzą tajemnicy spowiedzi, 04.05.2012. Bibuła, http://www.bibula.com/?p=56284. Accessed on: 12.12.2019.
11.Janczewski, Z., Tajemnica i sekret w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Speech during the symposium “Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych:
12.od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, https://ekai.pl/tajemnica-spowiedzi-w-prawie-kanonicznym/. Accessed on: 17.11.2019.
13.Jurzyk, M., Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i duchownego, “Radca Prawny” 2004, No. 2.
14.Kapłan skazany, bo dotrzymał tajemnicy spowiedzi, 20.12.2018. eKai, https://ekai.pl/kaplan-skazany-bo-dotrzymal-tajemnicy-spowiedzi/. Accessed on: 15.12.2019.
15.Knoppek, K., in: Dolecki, H., Wiśniewski, T. (eds.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, Warszawa 2013, LEX.
16.Krukowski, J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
17.Kurzępa, B., Zakazy dowodowe w procesie karnym, “Prokurator” 2002, No. 2.
18.Kwiatkowski, Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005.
19.Nie samych chlebem żyje człowiek, http://cerkiew.net.pl/Wiadomosci/Wiadomoscjedna.php?polaczenie=wiad_1490019803&cerkiew=cerkiew. Accessed on: 12.12.2019.
20.Nisenson, J., Siewierski, M., Postępowania karnego z komentarzem i orzecznictwem, Częstochowa 1947.
21.Nowicka, J., Kiedy można złamać tajemnicę spowiedzi? Pytamy eksperta, 29.05.2018, misyjne.pl, https://misyjne.pl/kiedy-mozna-zlamac-tajemnice-spowiedzi-pytamy--eksperta/. Accessed on: 23.11.2019.
22.Pieron, B., Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim, “Kieleckie Studia Teologiczne” 2012, No. 11.
23.Pieron, B., Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim, “Annales Canonici” 2007, No. 13.
24.Płatek, J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 2001.
25.Rakoczy, B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym, “Przegląd Sądowy” 2003, No. 11–12.
26.Rusinek, M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.
27.Skorupka, J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
28.Sowiński, P.K., Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004.
29.Szymański, M., Tajemnica spowiedzi w prawie polskim – stan aktualny i propozycje zmian, “Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017, No. 4, http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137185925/IPP_2017_4/acde991d-c387-4e-04-a9ee-fe173bdd46bf#page=73. Accessed on: 16.11.2019.
30.Tajemnica spowiedzi w centrum batalii sądowej ws. samobójstwa w Belgii, 17.11.2017. Polonia Christiana, https://www.pch24.pl/tajemnica-spowiedzi-w-centrum-bataliisadowej-ws--samobojstwa-w-belgii,56210,i.html. Accessed on: 13.12.2019.
31.Tomkiewicz, M., Tajemnica spowiedzi i tajemnica duszpasterska w procesie karnym, “Prokuratura i Prawo” 2012, No. 2.
32.Wenz, W., Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych (4), https://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:sakrament-pokuty-pierwszy-dar-zmartwychwstaego-pana-&catid= -57:sakramenty&Itemid=194. Accessed on: 12.12.2019.
33.Wenz, W., Janusiewicz, M., Zapewnienie poszanowania i ochrony prawnej tajemnicy sakramentalnej w polskim systemie prawa, “Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2008, No. 16 (1).
34.Wielec, M., Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie karnym (materialnym i proceduralnym), “Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, No. 1.
35.Zubert, B.W., “Sigillum Sacramentale Inviolabile Est”, in: Dębiński, A., Bar, W., Stanisz, P. (eds.), Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001.
36.Act of 17 November 1964 – the Code of Civil Procedure, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1460.
37.Act of 2 April 1997 – the Constitution of the Republic of Poland, Dz.U. (Journal of Laws) of 1997, No. 78, item 483, as amended.
38.Act of 6 June 1997 – The Code of Criminal Procedure, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 1987.
39.Code of Canon Law of 1983, https://www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf. Accessed on: 18.11.2019.
40.Decree of 23 September 1988 Regarding the Excommunication of Those Who Divulge Confessions, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19880923_scomunica-confessioni_pl.html. Accessed on: 28.10.2019.
41.Decision of the Administrative Court in Cracow of 1 January 1995, II AKz 237/95, LEX No. 28291.
42.Judgement of the Supreme Court of 14 June 1937, I K 454/37, LEX No. 351899.
43.Judgement of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 19 September 2000, III SA 1411/00, LEX No. 47198.
44.Judgement of the Administrative Court in Warsaw of 18 April 2018, VI ACa 2008/16, Legalis No. 1865594.
45.Resolution of the Supreme Court of 6 May 1992, I KZP 1/92, Decision of the Supreme Court – Criminal and Military Chamber 1992, No. 7–8, item 46.