Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.27-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 3/2019 (27)
The legal nature of resolutions of the governing bodies of companies and their challengeability in the light of the provisions of Polish law

Autorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska ORCID
Department of Commercial and Maritime Law, Faculty of Law and Administration, UMK in Toruń
Słowa kluczowe: resolution claimability resolutions of the bodies of companies
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (151-166)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 35

Abstrakt

The subject of this article is an analysis of the functioning models of the claimability of the resolutions of the bodies of companies in terms of the connection of these models with the legal nature of these resolutions. In the case of resolutions of shareholders meetings of companies, the provisions of the Code of Commercial Companies and Partnerships provide for a judicial review of each resolution adopted by that body. A different situation occurs in the case of resolutions of supervisory boards of companies, for which no procedure for pursuing legal actions against them is provided for in the CCC&P. The doctrine and the case law assume that, as a consequence of the application of the principle of unity of civil law, these resolutions can be challenged in court, as can invalid legal transactions. In this case, therefore, the legal nature of the resolution, and thus the determination that it is a legal transaction is crucial for the possibility of its challenging in court.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszek, P., Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych zezwalających na dokonanie czynności prawnych przez spółkę, “Przegląd Prawa Handlowego” 2006, No. 7.
2.Antoszek, P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych. Warszawa 2009.
3.Banaszczyk, Z., System Prawa Prywatnego, tom I, Safjan M. (ed.). Warszawa 2012.
4.Bilewska, K., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych członków organów spółki, “Monitor Prawniczy” 2007, No. 19.
5.Frąckowiak, J., Handlowe czynności kreujące, “Przegląd Prawa Handlowego” 2008, No. 12.
6.Frąckowiak, J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, “Przegląd Prawa Handlowego” 2014, No. 9.
7.Frąckowiak, J., Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna, “Przegląd Prawa Handlowego” 2018, No. 9.
8.Ganobis, M., Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych a pojęcie czynności prawnej, “Monitor Prawniczy” 2007, No. 23.
9.Kidyba, A. and Dumkiewicz, M., Konstytutywny charakter wyroku sądu stwierdzającego nieważność sprzecznej z umową uchwały wspólników; zaskarżenie uchwały spółki – glosa – III CZP 13/13, “Monitor Prawa Handlowego” 2014, No. 1.
10.Koch, A., Charakter sankcji wobec sprzecznych z prawem uchwał spółek kapitałowych, “Przegląd Prawa Handlowego” 2007, No. 2.
11.Kruszyński, M., Uchwały nieistniejące, “Przegląd Prawa Handlowego” 2008, No. 7.
12.Maliszewska, J., Tarkowski, M., Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, “Palestra” 2016, No. 4.
13.Moskała, P., Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych, Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, “Glosa” 2014, No. 4.
14.Osajda, K., Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w II półroczu 2004 r., “Glosa” 2006, No. 1.
15.Osajda, K., Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), “Przegląd Prawa Handlowego” 2014, No. 10.
16.Pazdan, M., Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej, in: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 5, “Prace prawnicze” I. Katowice 1969.
17.Popiołek, W., Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek kapitałowych, “Przegląd Prawa Handlowego” 2014, No. 9.
18.Radwański, Z., System prawa prywatnego. Prawo Cywilne – część ogólna, v. 2. Warszawa 2008.
19.Saczywko, M., Sprzeczność uchwały rady nadzorczej z umową albo statutem spółki kapitałowej, “Przegląd Prawa Handlowego” 2014, No. 12.
20.Sikorska-Lewandowska, A., Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Toruń 2013.
21.Sikorska-Lewandowska, A., Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni, “Przegląd Prawa Handlowego” 2013, No. 11.
22.Sołtysiński, S., Czy “istnieją” uchwały “nieistniejące” zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, “Przegląd Prawa Handlowego” 2006, No. 2.
23.Sołtysiński, S., Rozważania o nieważnych i “nieistniejących” czynnościach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, in: Brzozowski, A., et al. (eds.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego, Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa 2007.
24.Sołtysiński S., Charakter prawny uchwał rady nadzorczej, in: Modrzejewska, M. (ed.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Okolskiego. Warszawa 2010.
25.Sołtysiński, S., Opalski, A., Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, “Przegląd Prawa Handlowego” 2010, No. 11.
26.Szczurowski, T., Nieistniejące uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, “Monitor Prawniczy” 2007, No. 6.
27.Tofel, M.S., Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych, “Państwo i Prawo” 2007, No. 4.
28.Ziemianin, B., Charakter prawny uchwał kolegialnych organów osób prawnych, “Przegląd Prawa Handlowego” 2014, No. 9.
29.Zięba, M., Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, Uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, “Glosa” 2014, No. 4.
30.The Act of 23 April 1964 the Civil Code (Journal of Laws) of 2018, item 1025, as amended.
31.The Act of 15 September 2000 Code of Companies and Partnerships (Journal of Laws) of 2019, item 505, as amended.
32.Judgment of the Supreme Court of 20 January 2009, II CSK 419/08, LEX No. 49155.
33.Judgment of the Supreme Court of 18 February 2010, II CSK 449/09, Biuletyn SN 2010, No. 4.
34.Resolution of the Supreme Court of 7 October 2009, III CZP 114/93, OSNC 1994, No. 4.
35.Resolution of the Supreme Court (7) of 18 September 2013, III CZP 13/13, OSNC 2014, No. 3.