Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.27-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 3/2019 (27)
Podział majątku wspólnego małżonków-wspólników spółki jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością

Autorzy: Robert Słabuszewski ORCID
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Słowa kluczowe: podział majątku małżonków majątek wspólny spółka jawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok wydania:2019
Liczba stron:21 (171-191)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 145

Abstrakt

Celem pracy jest dokonanie analizy zagadnienia podziału majątku wspólnego małżonków w zakresie szczególnych składników majątku wspólnego – praw spółkowych przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej oraz udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. O ile bowiem powstało wiele prac na temat przynależności praw spółkowych do majątków małżonków, to kwestia podziału majątku małżonków obejmującego te prawa dopiero zaczyna pojawiać się w rozważaniach nielicznych autorów. Jako podstawową metodę badań przyjąłem samodzielną wykładnię prawa oraz analizę i krytykę piśmiennictwa. Przedmiotem badań uczyniłem zaś spółkę jawną (jako modelową spółkę osobową) i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (gdyż w wielu miejscach regulacje dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej są podobne). Chociaż kwestie podziału majątku wspólnego małżonków regulowane są przez przepisy k.r.o. (art. 45 i 46 k.r.o.) i k.c., to jednak można znaleźć normy dotyczące funkcjonowania spółek (art. 1 § 1 k.s.h.), modyfikujące ogólne zasady dotyczące sposobu podziału majątku wspólnego i stosowane na zasadzie przepisu szczególnego. Wykluczony jest podział cywilny udziału spółkowego w spółce jawnej (art. 62 k.s.h.) oraz podział w naturze pojedynczej akcji (art. 333 § 1 k.s.h.). Uważam – choć mam świadomość, że jest to teza kontrowersyjna – że można dokonać podziału udziału spółkowego w spółce jawnej. Ograniczenia co do sposobu podziału przewidują artykuły 10, 1831, 3321 k.s.h., które, moim zdaniem, mają zastosowanie przy podziale majątku wspólnego małżonków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus R., Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, „Jurysta” 2005, nr 1.
2.Bryłowski P., Przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek w świetle norm regulujących małżeńską wspólność ustawową, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, red. J. Frąckowiak, Wrocław 2006.
3.Chłopecki A., Akcje zdematerializowane w małżeńskiej wspólności majątkowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 10.
4.Chomiuk M., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017.
5.Dworek D., Udziały/akcje w majątku wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2014, nr 1.
6.Dyoniak A., Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 3.
7.Grykiel J., Zbycie udziałów w ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, cz. 1, „Prawo Spółek” 2009, nr 9.
8.Herbet A., Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2004.
9.Jaszczyk K., Skutki wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – glosa – III CZP 32/16, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 24.
10.Jędrejek G., Pogonowski P., Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa 2002.
11.Jędrejek G., Spółka cywilna między małżonkami, Warszawa 2003.
12.Jędrzejewska A., Spółka osobowa a małżeńska majątkowa wspólność ustawowa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, nr 3.
13.Karczewska-Pacholczyk M., Kobyłka N., Glosa do postanowienia SN z dnia 03.12.2009 r., II CSK 273/09, „Glosa” 2010, nr 4.
14.Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001.
15.Klepacka M.A., Spółka cywilna między małżonkami w świetle ustawowego ustroju majątkowego – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 21.
16.Kondracka A., Ustrój małżeński a prawa i obowiązku akcjonariusza, „Radca Prawny” 1999, nr 4.
17.Kondracka A., Mróz T., Glosa do wyroku SN z dnia 20.05.1999 r., sygn. akt I CKN 1146/97, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 10.
18.Kubas A., Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 4.
19.Kulgawczuk D., Akcje i udziały w majątku wspólnym małżonków. „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2010, nr 19.
20.Kułak K., Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2008, nr 7–8.
21.Kurnicki T., Pozycja współmałżonków udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych, „Prawo Spółek” 2004, nr 12.
22.Kuropatwiński J., Glosa do postanowienia SO w Bydgoszczy z dnia 13.05.2009 r., VIII Ga 23/09, „Glosa” 2011, nr 2.
23.Kwaśnicki R.L., Zakres autonomii woli w kształtowaniu ograniczeń zbywalności praw udziałowych spółek kapitałowych, „Prawo Spółek” 2003, nr 3.
24.Kwaśnicki R.L., Piskorz A., Nalazek A., Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków, cz. I – w sprawie statusu wspólnika/akcjonariusza zbiorowego, „Monitor Prawa Handlowego” 2011, nr 1.
25.Liber B., Status wspólnika spółki z o.o. a uzyskanie udziału ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków, „Edukacja Prawna” 2014, nr 6.
26.Łączkowska M., Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej, Warszawa 2006.
27.Łączkowska M., Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej a ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 7.
28.Nazar M., Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
29.Nazar M., w: System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
30.Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2018.
31.Okolski D., Strzelecka S., Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 1.
32.Opalski A., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom IIA, red. A. Opalski, Warszawa 2018.
33.Policzkiewicz Z., Dopuszczalność spółki cywilnej między małżonkami, w: Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.
34.Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2016.
35.Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
36.Sieczka Ł., Szewczyk J., Jeśli wkład do spółki z o.o. pochodzi z majątku wspólnego, objęte w zamian udziały również wchodzą w jego skład, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 19.
37.Sieradzka M., Glosa do wyroku SN z dnia 21.01.2009 r., II CSK 446/08, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 4.
38.Słabuszewski R., Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków, Warszawa 2015.
39.Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Warszawa 2006.
40.Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II, Warszawa 2014.
41.Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016.
42.Stefanicki R., Przynależność i wykonywanie – nabytych z majątku wspólnego – praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spójność prawa handlowego i rodzinnego w zakresie statusu małżonka wspólnika), „Państwo i Prawo” 2017, nr 10.
43.Stępień A., Akcje należące do majątku wspólnego małżonków, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 12.
44.Stępień A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 05 października 2005 r., sygn. akt IV CK 99/05 (Nabycie udziału w spółce z o.o. przez małżonka ze środków z majątku wspólnego), „Prawo Spółek” 2007, nr 1.
45.Stępień-Sporek A., Przynależność udziałów w spółce z o.o. do majątków małżonków, Państwo i Prawo” 2007, nr 10.
46.Stępień-Sporek A., Przynależność do majątków małżonków praw spółkowych w spółkach osobowych, „Prawo Spółek” 2008, nr 2.
47.Szajkowski A., Wyłączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle nowelizacji k.s.h. z 2003 r., „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2004, nr 88.
48.Szermach A., Udział w spółce z o.o. a wspólność ustawowa małżeńska, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 20.
49.Szumański A., Status prawny małżonka wspólnika w spółce kapitałowej w sytuacji, gdy objęcie albo nabycie praw udziałowych w spółce jest finansowane z majątku wspólnego małżonków, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2015, nr 7.
50.Śledzikowski M., Wpływ podziału majątku wspólnego małżonków na status akcjonariusza spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 8.
51.Wręczycka K., Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 8.
52.Wręczycka K., Spółka cywilna między małżonkami, „Acta Universitatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr LXIV.
53.Zdanikowski P., Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, „Palestra” 2006, nr 9–10.
54.Zdanikowski P., Prawo udziałowe w spółce z o.o., Warszawa 2011.
55.Zdanikowski P., O niektórych konsekwencjach przynależności udziałów w spółce z o.o. do majątków małżonków, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7.
56.Postanowienie SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17, Biul. SN 2018, nr 10, poz. 9.
57.Postanowienie SN z 17 kwietnia 2013 r., I CSK 468/12, niepubl.
58.Postanowienie SN z 3 grudnia 2009 r., II CSK 273/09, niepubl.
59.Postanowienie SN z 31 stycznia 2013 r., II CSK 349/12, niepubl.
60.Postanowienie SO w Bydgoszczy z 13 maja 2009 r., VIII Ga 23/09, niepubl.
61.Postanowienie SO w Krakowie z 10 sierpnia 2017 r., XII Ga 125/17, niepubl.
62.Postanowienie SR dla Łodzi-Śródmieścia z 21 maja 2014 r., II Ns 1514/07, niepubl.
63.Postanowienie z 23 listopada 2000 r., I CKN 950/98, niepubl.
64.Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 28 września 1979 r., III CZP 15/79, OSNCP 1980, z. 4, poz. 63.
65.Uchwała SN Najwyższego z 24 września 1970 r., III CZP 55/70, OSPiKA 1973, z. 6, poz. 120.
66.Uchwała SN z 23 lutego 2018 r., III CZP 103/17, niepubl.
67.Uchwała SN z 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 54.
68.Uchwała SN z 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, OSNC 2009/4, poz. 54.
69.Uzasadnienie postanowienia SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17, niepubl.
70.Uzasadnienie wyroku SN z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999/12, poz. 209.
71.Wyrok SN z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999/12, poz. 209.
72.Wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II CSK 446/08, OSNC Zb. Dodatkowy 2010 nr A, poz. 7.
73.Wyrok SN z 5 marca 1996 r., II CRN 29/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 75.
74.Wyrok SN z 5 października 2005 r., IV CK 99/05, OSNC 2006, nr 7–8, poz. 127.
75.Wyrok SN z 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16, OSNC 2017, nr 5, poz. 57.
76.Wyrok SO w Łodzi z 13 lutego 2015 r., III Ca 1484/14, niepubl.
77.Wyrok SO w Łomży z 15 listopada 2017 r., I Ca 332/17, niepubl.
78.Wyrok WSA w Szczecinie z 25 października 2007 r., I SA/Sz 59/07, niepubl.