Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015 (10)
Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej
(THE ARGUMENT OF FEAR – ROBERT NOZICK’S LIBERTARIAN CONCEPT OF THE JUSTIFICATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY. THE PURE RETRIBUTIVE CONCEPT OF PUNISHMENT)

Authors: Michał Peno
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: the retributive justification of punishment libertarianism criminal law criminal responsibility punishment Nozick
Year of publication:2015
Page range:18 (61-78)
Downloads ?: 199

Abstract

In the article I wish to present an interpretation of the Nozick’s concept of punishment. It can be easily known, that Nozick’s approach is strongly connected with the libertarian philosophy of the state and its function. Prima facie, libertarianism as the political philosophy can be seen as too radical, particularly from the lawyers point of view. In fact, the libertarian concept of punishment is clearly retributive. However It is worth to remember, that libertarianism in the criminal law can be treated as the smart way of justification of punishment. Libertarianism seeks to find a harmony between the social necessity of the practice of punishment and an individual freedom. The harmony can be achieved by virtue of proper principles of criminal policy. Only the so called malum per se should be punished and the only way of justification of the punishment in such cases is our fear of pain (as the result of crime). Translated by Michał Peno
Download file

Article file

Bibliography

1.Barnett R. E., Restitution: A new paradigm of criminal justice,”Ethics” 1977, nr 4.
2.Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2002.
3.Bauman Z., O dylematach tożsamości w ciasnym świecie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.
4.Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.
5.Duff R. A., Punishment, Communication and Community, Oxford 2001.
6.Dworkin R., Biorąc prawa poważnie,Warszawa 1998.
7.Feinberg J., Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej,”Ius et Lex” 2006, nr 1.
8.Hampton J., Liberalism, retribution and criminality [w:] In Harm's Way: Essays in Honor of Joel Feinberg, ed. J. L. Coleman, A. Buchanan, Cambridge 2007.
9.Kochanowski J. , Powrót kary sprawiedliwej, „Ius et Lex” 2006, nr 1.
10.Królikowski M., Komunikacyjne teorie kary jako współczesne. Retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej”Studia Iuridica” 2004, XLIII .
11.Królikowski M., Sprawiedliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej”Ius et Lex”2006, nr 1
12.Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.
13.Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
14.Marciano A., Constitutional Mythologies, ed. A. Marciano, New York–Dordrecht–Heidelberg–London 2011.
15.Marek A., Myśl C. Beccaria we współczesnej nauce prawa karnego,”Palestra”1994, nr 5 – 6.
16.Marek A., Prawo karne, Warszawa 2000.
17.Marmor A., Right-Based Justification of Punishment,” Israel Law Review” 1987-1988, nr 22.
18.McMahan J., The Basis Of Moral Liability To Defensive Killing,”Philosophical Issues” 2005, nr 15.
19.Morris H., Persons and Punishment,”The Monist” 1968, nr 52.
20.Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 2010.
21.Nozick R., Philosophical Explanations, Harvard 1982.
22.Nozick R., Coercion, [w:] Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, red. S. Morgenbesser, P. Suppes, M,White, New York 1969.
23.Oberdiek H., The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems,”American Journal of Jurisprudence” 1976, nr 21.
24.Peno M., Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego, [w:] Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011.
25.Peno M., Postmodernizacja nauki prawa karnego – genezy i efekty, [w:] Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012.
26.Peno M., Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio,”Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 10.
27.Peno M., Uwagi o monografii Bartosza Wojciechowskiego „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”,”Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2011 nr 2.
28.Peno M., Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii),”Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 5.
29.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
30.Rawls, Teoria sprawiedliwości J., Warszawa 1994.
31.Ripstein A., Equality, Responsibility and the Law. Cambridge Studies in Philosophy and Law, Cambridge 2001.
32.Smilansky S., 10 moralnych paradoksów, Warszawa 2009.
33.Swift A., Wprowadzenie do filozofii politycznej, Warszawa 2010.
34.Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.
35.Walker N., Nozick's Revenge,”Philosophy” 1995, nr 274.
36.Wojciechowski B., Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009
37.Zaibert L., Punishment and Revenge”Law and Philosophy” 2006, nr 25.
38.Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego? Gdańsk 2006.