Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (22)
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami
(The obligation to repair the damage caused by drug related substance as an example of a possible civil law response to the so-called “designer drugs”)

Authors: Szymon Słotwiński
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: designer drugs contribution to the damage caused
Year of publication:2018
Page range:14 (99-112)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 214

Abstract

The basic function of civil law, and more broadly private law is the regulation of legal relations between legal entities deciding on their effective creation, change or termination. However, unlike public law, it does not have instruments to protect against the turnover of legal highs with the same effectiveness. This does not mean that civil law regulations are helpless against this socially harmful phenomenon. It is possible to distinguish between a preventive and follow-up plane against turnover with these substitutes. The first of these will be mainly related to the administrative regulation of trade in these substances. There is no doubt that the object of sale should not be any good that appears in art. 535 and 555 c.c. In turn, the second one will be directed against producers, distributors and sellers who, under the guise of legality, cause damage to the person.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gadecki B., Glosa do postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. I KZP 5/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11, poz. 115.
2.Bagińska E., Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej – wprowadzenie do problematyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. XXXV.
3.Banaszczyk Z., w:, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
4.Błachut D., Szukalski B., Dopalacze – właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6.
5.Chodorowska A., Rynek „dopalaczy” w Internecie a ochrona konsumenta, w: Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2015, Legalis (dostęp 3.02.2018).
6.Kaliński M., w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
7.Koch A., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
8.Nawrocki M., Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, „Acta Iuris Stetinensis” 2018, nr 2.
9.Pieprzyca E., Skowronek R., Chowaniec Cz., Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prawo i Prokuratura” 2018, nr 3.
10.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.
11.Radwański Z., Zieliński M., w: M. Safjan, System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2012.
12.Sobolewski P., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, Legalis.
13.Tkaczyk-Rymanowska K., Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie teoretycznoprawnym, „e.Palestra” 2016, poz. 23/A, www.e.palestra.pl (dostęp 20.01.2018).
14.Tkaczyk-Rymanowska K., Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.
15.Wojciechowski M., Pewność prawa, Gdańsk 2014.
16.Wolska A., Bagiński Ł., Problematyka prawna obrotu tzw. dopalaczami, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2016, nr 2.
17.Zagrobelny K., w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, Nb. 18, Legalis.
18.Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, poz. 1.