Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (22)
Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami
(Art. 160 k.k. as (potentially) effective means of combating some of the socially undesirable behaviors related to designer drugs)

Authors: Konrad Burdziak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: danger designer drugs art. 160 k.k.
Year of publication:2018
Page range:15 (43-57)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 252

Abstract

The goal of this work is to answer a question if the regulations of art. 160 § 1–3 k.k. could be used in combating designer drugs. The findings of this work are based on: 1) analysis of the normative materials referring to the examined issue; and – 2) analysis of the views presented in literature and judicature. As a result of said analyses it has been established that utilizing regulations of art. 160 § 1–3 k.k. could provide – at least in theory – an effective way of combating some of the socially undesirable behaviors related to designer drugs. However, it has to be stressed that proper interpretation of said regulation is extremely problematic (because of the legislator’s use of ambiguous phrases like: “exposure”, “danger”, “direct”).This can pose a serious obstacle in any attempts of using them in practice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
2.Buchała K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973.
3.Budyn-Kulik M., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX, 2017.
4.Burdziak K., Prowokacja. Analiza prawnokarna, Poznań 2018.
5.Dudzik M., Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2014.
6.Giezek J., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX, 2014.
7.Giezek J., Kryteria dotyczące relacji zachowania sprawcy do zachowań innych osób, w: System Prawa Karnego. Tom 3, red. R. Dębski, Warszawa 2013.
8.Giezek J., Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2002, nr 50.
9.Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
10.Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
11.Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
12.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/bezposredni;5412724.html
13.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/narazic;5455922.html
14.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/niebezpieczenstwo;5457351.html
15.Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009.
16.Jędrzejewski Z., Stosunek między typem czynu a kontratypem w nauce o obiektywnym przypisaniu skutku (objektive Zurechnung), w: System Prawa Karnego. Tom 4, red. L. Paprzycki, Warszawa 2016.
17.Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX, 2016.
18.Kulesza J., Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie, Łódź 2008.
19.Marek A., Komentarz do art. 160 k.k., w: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, LEX, 2010.
20.Michalski B., w: System Prawa Karnego. Tom 10, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.
21.Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
22.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 r., V KK 342/15, LEX nr 1977834.
23.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., IV KK 33/15, LEX nr 1745833.
24.Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 22, Poznań 1999.
25.Radecki W., Przestępstwa narażenia życia i zdrowia człowieka na niebezpieczeństwo w kodeksie karnym PRL z 1969 r., Wrocław 1977.
26.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1994.
27.Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
28.Sroka T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
29.Szwarczyk M., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, red. T. Bojarski, LEX, 2016.
30.Tyszkiewicz L., Komentarz do art. 160 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, red. M. Filar, LEX, 2016.
31.Wielki słownik języka polskiego, red. E. Polański, Kraków 2008.
32.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, LEX nr 1220930.
33.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r., V KK 228/15, LEX nr 1808548.
34.Zoll A., Komentarz do art. 160 k.k., w:, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX, 2017.