Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (22)
Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
(PRODUCING OR MARKETING THE DESIGNER DRUGS AS AN OFFENCE FRoM ARTICLE 165 § 1 POINT 2 CC)

Authors: Magdalena Kowalewska-Łukuć
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: designer drugs harmful substances
Year of publication:2018
Page range:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 312

Abstract

The article discusses the issues of possibility to qualify producing or marketing the designer drugs as an offence form article 165 § 1 point 2 cc. The analysis is subjected primarily to ratio legis of this regulation, which shows that it does not have regulatory character and does not penalize producing or marketing the substances which are harmful by themselves. Moreover, the article high ligts other limitations in possibility to use article 165 § 1 point 2 cc as legal respond to the problem of designer drugs production, such as construction of abstract exposure to danger or the issue of the victim’s contribution.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielski M., Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, Kraków 2009, niepublikowana rozprawa doktorska.
2.Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
3.Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 VII 2004 r., V KK 37/04, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 4.
4.Giezek J., Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania skutku, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017.
5.Gruszecka D., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.
6.Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r., II AKz 48/05, LEX nr 150365.
7.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r.I KZP 5/17, LEX nr 2295106.
8.Stefański R., Komentarz do art. 165 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, red. idem, Legalis 2017.
9.Stefański R., Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 KK), w: System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.
10.Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), www.czpk.pl/preprinty, poz. 1/2017.