Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (22)
Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami przez jednostki samorządu terytorialnego
(JUSTIFICATION AND PROPOSAL FOR A CRIMINAL REGULATIONS DRAFT IN ORDER TO FIGHT AGAINST THE DESIGNER DRUGS BY TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS)

Authors: Piotr Jóźwiak
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Keywords: territorial self-government designer drugs amending petty offence
Year of publication:2018
Page range:16 (17-32)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 192

Abstract

In view of the very serious social problem of designer drugs, which is growing with every passing day, we must take resolute and effective action as quickly as possible. The proposals and justification of legal solutions that help territorial self-government to fight designer drugs were depicted in the article.
Download file

Article file

Bibliography

1.Danecka D., Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Warszawa 2018.
2.Grzegorczyk T., Komentarz do art. 1, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, LEX 2013.
3.Jóźwiak P., Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych jako przejaw administracyjnego prawa karania, w: Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, red.
4.D. Korczyński, P. Jóźwiak, P. Herbowski, Warszawa 2017.
5.Kacprzak I., Z mocarzem chemicy dali ciała, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca 2015 r.
6.Korczyński D., Zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną, w: Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, red. B. Wróblewski, P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2014.
7.Korczyński D., Konwersja reżimu odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące obecnie wykroczenia i standardy jej stosowania, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 1.
8.Łukaszewicz A., Za handel dopalaczami na długie lata za kratki, „Rzeczpospolita” z dnia 12 lipca 2018 r.
9.Pachowicz Z., Glosa do postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 6.
10.Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.
11.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
12.Radecki W., Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw środowisku, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 3.
13.Socha I., Nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej w świetle regulacji konstytucyjnych, procesowych i cywilnoprawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 12.
14.Stuglik A., Kontrola przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 9.
15.Sychta K., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3.
16.Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
17.Wojciechowski P., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 1.