Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.29-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2020 (29)
Body check or extrajudicial search - chaos in the Police Act

Authors: Aneta Kamińska-Nawrot
Keywords: body check search of a person the Police Act rights and freedoms of an individual judgment of the Constitutional Tribunal
Year of publication:2020
Page range:15 (33-47)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 125

Abstract

A body check is a measure that is usually carried out in the event of a reasonable suspicion of a crime, i.e. when there are grounds to institute criminal proceedings. Moreover, the Police Act has never determined the limits of Police interference with the constitutional rights and freedoms of an individual, nor did it identify any adequate measures to protect the checked persons. These limits were determined by the provisions of the Regulation,1 according to which the Police could not uncover the parts of body covered with clothes. The Constitutional Tribunal recognised these provisions as inconsistent with the Con- stitution of the Republic of Poland and ordered that the definition of a body check, deter- mining the limits of Police interference with the rights and freedoms of an individual and authorising the person subject to a body check to appeal to the court against the decision of the Police, be included in the Police Act. The amendment to the Police Act and other acts, which implemented the judgment of the Constitutional Tribunal, authorised the person subject to a body check to have the ac- tions of the Police verified by an independent court, but at the same time, it expanded the scope of Police interference with the rights and freedoms of an individual. The legislator of the Police Act and other acts did not remove the one prerequisite that simultaneously trig- gered a body check and the search of a person, but instead added other prerequisites that broadened the scope of Police measures in this respect. The limits of Police interference with the rights and freedoms of an individual were also expanded to include a check of the oral cavity, nose, ears and hair of the person subject to a body check and, in special cases, also their private body parts, which the Police officer may check visually or manually. The purpose of this paper is to show that the provisions of the amended Police Act and other acts, to a large extent, failed to meet the provisions of the Judgment of the Constitu- tional Tribunal of 14 December 2017. Its extensive, non-transparent provisions broadened the authority of the Police to arbitrarily determine the limits of interference with the rights and freedoms of an individual, thereby eradicating them. The analysis of the amended Act and its implementing acts, as well as the statement of reasons for the draft Act, confirm the thesis that the amended provisions transformed a body check into an extrajudicial search
Download file

Article file

Bibliography

1.Bułajewski, S., Zasady prawidłowej legislacji podczas tworzenia aktów prawa miejscowego w Polsce, “Studia Prawnoustrojowe” 2015, No. 29.
2.Garlicki, L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
3.Garlicki, L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), “Państwo i Prawo” 2001, vol. 10.
4.Grochowski, J., Milicyjne przeszukanie pozaprocesowe a konstytucyjne prawa osobiste w PRL, “Problemy Prawa Karnego” 1989, No. 15.
5.Kamińska-Nawrot, A., Kontrola osobista - racjonalnosc ustawodawcy, “Studia nad Bez-pieczeństwem” 2017, No. 2.
6.Kamińska-Nawrot, A., Przeszukanie osoby a kontrola osobista - w kontekscie zasady in¬formacji prawnej, “Security, Economy & Law” 2017, No. 4.
7.Karaźniewicz, J., Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce or¬ganów ścigania, in: Hofmański, P. (ed.), Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały konferencyjne - Kraków, 25-28.9.2008, Warszawa 2010.
8.Kaznowski, A., Karnoprocesowe aspekty przeszukania osoby w polskiej procedurze karnej, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2008, No. 3.
9.Koksanowicz, G., Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 22.
10.Łabno, A., Istota zasady proporcjonalności, in: Dukiet-Nagórska, T. (ed.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
11.Pieprzny, S., Policja - organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2011.
12.Skorupka, J., Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszukania w postępowaniu karnym (cz.l), “Palestra” 2007, No. 9-10.
13.Starzyński, P., Skutki uznania niekonstytucyjności art. 236 § 2 k.p.k., “Przegląd Policyjny” 2010, No. 3.
14.Szumiło-Kulczycka, D., Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji), “Państwo i Prawo” 2012, No. 3.
15.Tuleja, P. (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
16.Wiliński, P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.
17.Wójtowicz, K., Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, in: Zu- bik, M. (ed.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
18.Zalasiński, T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008