Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.35-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 35 (2016)
Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman

Autorzy: Katarzyna Gurczyńska-Sady
Uniwersytet Pedagogiczny
Słowa kluczowe: gra społeczna Nietzsche Scheler Wittgenstein gra językowa doznania emocje przeżycia poznanie ja znajomość innego Goffman
Rok wydania:2016
Liczba stron:23 (45-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

UNOWNED AREA AS A SOURCE OF MENTAL LIFE:NIETZSCHE, SCHELER, WITTGENSTEIN, GOFFMANSummaryTraditionally mental life of the person goes into “seclusion” called his/her interior.It is believed that because of its secret nature of the it and because it is not immediatelygiven to other subject who may – at best – guess of what “goes in”. Freeaccess one has got only to his/her own experiences (feelings, emotions, thoughtsetc.). In the twentieth century (and a bit earlier) this traditional view is criticizedand changed. As a fruit of this criticism emerged the opposite trend: the knowledgeof both my and his/her inner experience is explain by introducing an element thatallows this knowledge and is placed outside any of them. I call it the impersonalsphere of nobody – supra-individual matrix of the knowledge of my and his/hermental life. In this article I try to indicate the origin of the idea of this sphere givingits main characteristics. A description is based on the views of known philosophers:Nietzsche, Scheler and Wittgenstein and one sociologist – Goffman.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczyńska-Garewicz, H. (1992). Milczenie i mowa w filozofii. Warszawa:
2.IFiS PAN.
3.Czerniak, S. (1981). Socjologia wiedzy Maxa Schelera. Warszawa: PWN.
4.Cavell, S. (2000). Dygresja o Wittgensteinowskiej wizji języka. W: A. Crary,
5.R. Read (red.), Wittgenstein – nowe spojrzenie (s. 33–53). Tłum. T. Zarębski
6.i in. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
7.Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia. Tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak.
8.Warszawa: KR.
9.Durek, G., Pawela, T., Wnukiewicz, J. (2008). Zarys wiedzy o strzykawce lekarskiej.
10.Prace Historyczne, 45, XXX.
11.Gurczyńska, K. (2007). Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości
12.w późnych pismach Wittgensteina. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
13.Finch Le Roy, H. (1996). Formy życia. W: Metafizyka jako cień gramatyki
14.(s. 91–105). Tłum. S. Kijaczko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
15.Wrocławskiego.
16.Hacker, P.S.M. (1996). Ludwiga Wittgensteina późna koncepcja filozofii.
17.W: Metafizyka jako cień gramatyki (s. 11–48). Tłum. S. Kijaczko. Wrocław:
18.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
19.Kusak, L. (2007). U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche.
20.Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
21.Mulhall, S. (1993). On being in the world. London–New York: Routledge.
22.Nietzsche, F. (1910–1911). Wiedza radosna. Tłum. W. Berent, K. Drzewiecki,
23.L. Staff, S. Wyrzykowski. Warszawa: Nakład Jakóba Mortkowicza.
24.Scheler, M. (1980). Istota i formy sympatii. Tłum. A. Węgrzecki. Warszawa:
25.PWN.
26.Wittgenstein, L. (1972). Dociekania filozoficzne. Tłum. B. Wolniewicz. Warszawa:
27.Żelazny, M. (2007). Nietzsche „ten wielki wzgardziciel”. Toruń: Wydawnictwo
28.UMK.