Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
Epigeic beetles (Coleoptera) of the Lake Świdwie nature reserve
(Chrząszcze epigeiczne (Coleoptera) rezerwatu przyrody „Jezioro Świdwie”)

Autorzy: Łukasz Baran
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Brygida Radawiec
Institute of Biology and Environment protection of Pomeranian University

Andrzej Zawal ORCID
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Anna Nowak
University of Szczecin, Department of Plant Taxonomy and Phytogeography, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Przemysław Śmietana
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology
Słowa kluczowe: Coleoptera chrząszcze fauna skład gatunkowy rezerwat przyrody „Jezioro Świdwie”
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (29-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedstawiono wstępne wyniki badań faunistycznych chrząszczy epigeicznych w rezerwacie przyrody „Jezioro Świdwie” w Polsce północno-zachodniej (UTM VV53). Czternaście pułapek umieszczono w czterech różnych siedliskach. Odłowiono łącznie 957 okazów należących do 83 gatunków i 16 rodzin: Byrrhidae, Carabidae, Catopidae, Curculionidae, Dermestidae, Dryopidae, Elateridae, Eucinetidae, Hydrophilidae, Geotrupidae, Leiodidae, Limnichidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae. Przedstawiciele Staphylinidae, Hydrophilidae i Curculionidae oznaczone tylko do poziomu rodziny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, H.S. (1931). Traps for cave inhabiting insects. J. Elisha Mitchell Sci. Soc., 46, 259–266.
2.Błoszyk, J., Bajaczyk, R., Błoszyk, G., Napierała, A. (2002). Uropodina (Acari: Mesostigmata) parków narodowych Polski na tle innych obszarów. Kosmo, 4 (51), 463–470.
3.Brauns, A. (1975). Owady leśne. Warszawa: PWRiL.
4.Browarski, B. (2006). Zróżnicowanie ekologiczne fauny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) kompleksu torfowiskowego „Uroczysko Torfiaki”.
5.Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J. (1983). Chrząszcze – Coleoptera Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog Fauny Polski. Warszawa: PWN.
6.Dart R.C. (2004). Medical Toxicology. Lippincott Williams & Wilkins.
7.Eberling, L., Eberling, M. (1984). Faunistiche und ökologische Untrsuchungen zur Sukzession aasbesuchender Coleopteran im südlichen Eggegebirge. Dechanian, 139, 231–240
8.Frank, L.H. (1988). Paederus, sensu lato (Coleoptera: Staphylinidae): An Index and Review of the Taxa. Insecta Mundi, 2 (2). Retrieved from: http://baza.biomap.pl/pl/taxon/species.
9.Karpiński, J.J., Makólski, J. (1954). Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) w biocenozie lasu Białowieskiego Parku Narodowego. Roczn. Nauk Leśnych, 5 (121), 105–136.
10.Koch, K. (1991). Die Kӓfer Miteleuropas. Ökologie. Band 2. Pselaphidae – Lucanidae. Goecke und Evers, Krefeld.
11.Koechler, W., Schinder, Z. (1972). Owady naszych lasów. Warszawa: PWRiL.
12.Kowalski, W., Bacieczko, W. (1993). Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu faunistycznego „Jezioro Świdwie”. Zesz. Nauk. AR Szczec. Roln., 54 (155), 98–124.
13.Łabędzki, A. (1984). Przyczynek do znajomości fauny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) drzewostanów sosnowych różnych klas wieku w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Roczn. Aka-demii Rolniczej w Poznaniu, 152, 27–33.
14.Łęgowski, D. (2000). Przykład wykorzystania pająków (Aranei) jako bioindykatorów zmian zachodzących w środowisku leśnym. Sylwan, 6 (144), 53–62.
15.Marczak, D. (2008) Zróżnicowanie zgrupowań chrząszczy epigeicznych w siedliskach boru sosnowego świeżego.Epigeic beetles (Coleoptera) of the Lake Świdwie nature reserve 37
16.Skłodowski, J.W. (1995). Wpływ skrzenia środowiska na faunę Carabidae borów sosnowych Polski. Sylvan, 2, 69–86.
17.Sławska, M. (2000). Możliwości wykorzystania fauny glebowej do oceny efektywności zabiegów gospodarczych. Sylvan, 3 (144), 93–100.
18.Stebnicka, Z. (1976). Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae laparostici. Klucze do oznaczania owadów Polski. Warszawa: PWN.
19.Thiele, H.-U. (1977). Carabid beetles in their environments. A study on habitat selection by adaptations in physiology and behaviour. Berlin–Heidelberg–New York.
20.Tischler, W.H. (1976). Untersuchungen über die tierische Besiedlung von Aas in verschiedenen Strata von Waldökosystemen. Pedobiologia, 16, 99–105.
21.Maciejewski, K.H. (1998). Ocena bioróżnorodności środowisk leśnych Puszczy Boreckiej na przykładzie chrząszczy epigeicznych. Rozprawa doktorska, maszynopis. Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika.
22.Skłodowski, J., Byk, A., Malinowska, A., Spała, S., Błędowski, J. (1998). Występowanie przedstawicieli rodziny żuka (Geotrupes Latreille) na zrębie z pozostawionymi kępami sosen. Sylvan, 11 (142), 37– 42.
23.Pukowski, E. (1933). Ökologische Untersuchungen and Nicrophorus. F. Z. Morph Ökol Tiere. 27, 518–596.
24.Olechowicz, E. (2003). Entomofauna gleby i runa różnych ekosystemów Puszczy Kampinoskiej. In: R. Andrzejewski (ed.), Kampinoski Park Narodowy, Tom I, Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego (pp. 511–523). Izabelin.
25.Pieńkowski, P., Kupiec, M. (2001). Proces zarastania Jeziora Świdwie i zmiany w użytkowaniu jego otoczenia od początku XIX do końca XX wieku. Politechnika Zielonogórska, Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska, 11 (125), 265–277.